Careeria sai rahoituksen jatkuvan oppimisen hankkeelle Porvoossa

26.03.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Careerialle yli 200 000 euron rahoituksen jatkuvan oppimisen hankkeelle Porvoossa. Hankkeessa kehitetään alueen kuntakokeilun asiakkaiden työllistymistä edistävää, erityisesti osaamisen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Porvoon kaupungin ja alueen yritysten sekä kehitysyhtiö Posintran kanssa. Tavoitteena on työvoimakoulutuksen entistä joustavammat toimintamallit, opiskelijoiden työllistyminen ja yritysten ammattitaitoisen työvoiman saanti. Hankkeen arvioinnissa ja seurannassa on yhteistyökumppanina Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Tavoitteena alueellisen yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen

Hankkeen päätavoitteena on vahvassa alueellisessa yhteistyössä edistää kuntakokeilun asiakkaiden työllistymistä kehittämällä työvoimakoulutusta entistä joustavammiksi, työllistävämmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Kuntakokeilun asiakkaiden hakeutuminen työvoimakoulutukseen halutaan entistä sujuvammaksi niin, että asiakas löytää tarpeitaan vastaavan koulutuksen ja työllistymispolun. Alueellisen yhteistyön avulla rakennetaan asiakkaiden työllistymistä tukevia moniammatillisia yhteistyön tapoja sekä kielituen malleja.

Porvoon jatkuvan oppimisen hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään edelleen koulutuksen aikaista uraohjausta edistämään opiskelijan työllistymistä. Alueen yritysten kanssa rakennetaan toimenpiteitä asiakkaiden työllistymiseksi sekä helpottamaan osaavaa henkilöstöä tarvitsevien yritysten rekrytointia. Toimintamalleja kehitetään yhdessä Careerian, yritysten, kuntakokeilun sekä kehitysyhtiö Posintran kanssa.

Jatkuvan oppimisen hankkeet linkittyvät kuntakokeiluihin

Nyt rahoituksen saanut, maaliskuussa 2021 käynnistynyt Porvoon jatkuvan oppimisen hanke linkittyy vahvasti myös muihin kuntakokeiluihin ja on jo kolmas Careerian jatkuvan oppimisen hanke. Muut kaksi hanketta toteutetaan Helsingissä sekä Vantaan ja Keravan alueella. Kehittämistä tehdään vahvassa yhteistyössä näiden kaikkien kolmen jatkuvan oppimisen hankkeen kanssa. Careerian Porvoon jatkuvan oppimisen hanke jatkuu kevääseen 2023 saakka.

Porvoon kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja siihen osallistuvat ne työttömät, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, alle 30-vuotiaat sekä vieraskieliset. Careerian jatkuvan oppimisen hankkeessa etsitään keinoja auttaa työvoimakoulutuksessa opiskelevia työllistymään koulutuksen jälkeen. Hankkeessa kehitetään esimerkiksi työvoimakoulutusta, jossa asiakas voi hankkia kahden eri alan osaamista, jolloin hän kykenee entistä paremmin vastaamaan yritysten tämän hetken osaamistarpeisiin. Lisäksi kehitetään malleja, kuinka asiakkaat pystyvät hankkimaan sellaista kohdennettua osaamista, jota yrityksissä tarvitaan, ja jolla on työllistävä vaikutus. Hanke etsii yhdessä yritysten kanssa keinoja siihen, kuinka nämä yritysten osaamistarpeet löydetään ja saadaan kohtaamaan kuntakokeilun asiakkaiden kanssa.

Porvoon jatkuvan oppimisen hankkeen arvioinnin ja seurannan osalta yhteistyökumppanina on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen puolivälissä, vuoden 2022 alussa tehdään väliarviointi, jonka tulosten perusteella arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia ja täsmennetään toimenpiteitä tarvittavalta osin.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Taina Paananen, Careeria, taina.paananen@careeria.fi, puh. 040 726 6903