Tietoa 1.1.2019 aloittavasta Careeriasta - Careeria

Tietoa 1.1.2019 aloittavasta Careeriasta

28.12.2018

Edupoli ja Point College yhdistävät voimansa – 1.1.2019 alkaen uusia uria tarjoaa Careeria

Jo 60 vuotta ammatillista koulutusta järjestäneet kaksi vahvaa oppilaitosta, Edupoli ja Point College yhdistävät
voimansa ja muodostavat yhdessä uuden osakeyhtiön. 1.1.2019 alkaen uusia uria tarjoaa Careeria. ”Nuorennusleikkaus” mahdollistaa uuden alun, kun aivan uusi koulutuksen järjestäjä aloittaa toimintansa.

Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos. Nyt näiden toimijoiden voimat yhdistävä 1.1.2019 aloittava Careeria palvelee työelämää ja opiskelijoita rohkeana ja uudistuvana. Monialaisesta Careeriasta valmistuu työelämän palvelukseen huomispäivän huippuosaajia, yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä, ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä.

Uusi oppilaitos, Careeria, haluaa kannustaa, välittää ja mahdollistaa, ohjata urapolulle, luoda uusia uria ja vahvistaa elinikäistä oppimista sekä integroitua työelämään. Careerian kaksikielinen järjestämislupa mahdollistaa monipuolisen toimialueen kehittä-misen ja sen elinvoiman kasvattamisen yhdessä työelämän kanssa. Careeria kouluttaa nuoria ja aikuisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sillä on myös omaa oppisopimustoimintaa. Omistajakunnat ovat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi, ja toiminta-alueena koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Virtuaalisesti palvelemme valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Careerian tarjonta kattaa parikymmentä eri koulutusalaa, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoa. Opiskelijamäärä on n. 3000 opiskelijavuotta ja opiskelijoina se on n. 11 000 asiakasta vuodessa. Careerian Liikevaihto on n. 32 milj. euroa. Konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Edupoli Oy, joka toimii vapailla markkinoilla. Careerian henkilöstömäärä on yli 400, ja toimipisteitä on yhteensä 10: Porvoo 5 kpl, Loviisa, Askola, Vantaa, Helsinki ja Kerava.

Careerian toimitusjohtajana toimii Sari Gustafsson ja rehtorina Pasi Kankare. Henkilöstön puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2019 alkaen muodossa etunimi.sukunimi@careeria.fi. Nettisivut löytyvät osoitteesta www.careeria.fi ja Y-tunnus on 2918298-7.

Careeria – huomisen tekijöille

Edupoli och Point College förenar sina krafter – fr.o.m. 1.1.2019 är det Careeria som erbjuder nya karriärmöjligheter

Edupoli och Point College som redan i 60 års tid har erbjudit yrkesutbildning, förenar sina krafter och bildar tillsammans ett nytt aktiebolag. Fr.o.m. 1.1.2019 är det Careeria som erbjuder nya karriärmöjligheter. Denna förnyelse möjliggör en ny början, då verksamheten inleds med en helt ny utbildningsanordnare.

Careeria har sin bakgrund i sammanslagningen mellan Amisto och Edupoli i början av år 2018, likaså fusionen år 2012 då Borgå Handelsläroverk gick ihop med Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos och bildade Point College. Edupoli och Point College bildar tillsammans fr.o.m. 1.1.2019 ett nytt aktiebolag som heter Careeria, vars främsta uppgift är att fungera som en modig och modern förebild för såväl arbetslivet som studerande. Careeria kommer att utbilda arbetskraft för arbetslivets framtida behov. De utexaminerade är specialister med individuella färdigheter och med en positiv inställning till livslångt lärande. En stor del är även beredda att agera på flera språk och skapa nya karriärmöjligheter på den internationella marknaden.

Den nya utbildningsanordnaren, Careeria, vill uppmuntra, bry sig om och möjliggöra, vägleda, och skapa nya möjligheter och förstärka livslångt lärande samt integrera sig med arbetslivet. Tillstånd att ordna utbildning på finska och svenska möjliggör en mångsidig utveckling av regionen och en grund för livslångt lärande i samarbetet med arbetslivet. Careeria utbildar unga och vuxna, på finska, svenska och engelska. Careeria har också egen läroavtalsverksamhet. Aktiebolaget ägs av Borgå, Sibbo,
Lovisa, Askola och Lappträsk och verksamhetsområdet täcker hela östra Nyland och huvudstadsregionen. Virtuellt betjänar Careeria hela landet, oberoende av tid och plats.

Careeria erbjuder 20 olika utbildningsbranscher och har över 80 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Studieomfatt-ningen uppgår till ca 3 000 studerandeår och ett totalt studerandeantal på 11 000. Careeria har en omsättning på ca 32 milj. euro. Till koncernen hör också dotterbolaget Edupoli Oy, som fungerar på den fria marknaden. Careeria har ca 400 anställda, och verksamhet på 10 olika ställen: 5 st i Borgå, Lovisa, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo.

Som verkställande direktör för Careeria fungerar Sari Gustafsson och som rektor Pasi Kankare. Personalens telefonnummer kommer att vara samma som tidigare. E-postadresserna är fr.o.m. 1.1.2019 förnamn.efternamn@careeria.fi. Websidan är www.careeria.fi och FO-nummer 2918298-7.

Careeria – fokus på framtiden

Edupoli and Point College join forces from 1.1.2019 as Careeria – where new careers start

With sixty years of vocational education and training experience, two strong educational institutions, Edupoli and Point College merge to form a new company called Careeria. From January 1, 2019, new careers will be provided by Ca-reeria, who will also be a brand new local training provider.

The background to this situation is as follows: In the beginning of 2018, Amisto and Edupoli merged and in 2012 Point College was formed by the merger of Porvoo Commercial College and the Porvoo Health Care Institute. Now, Careeria, which joins the forces of these actors on January 1, 2019, will serve the working life and their students will be courageous and renewed. The new multidisciplinary education institution Careeria is preparing tomorrow's top experts for unique, future-oriented careers, many of which will be in multiple languages and create new roles in the international environment.

The new school, Careeria, wants to encourage, enable, guide and coach students in their career paths and create new
horizons, strengthening lifelong learning and integrating it into working life. The Careeria Education Provider permit allows the development of a diverse area in education and promotion of its vitality together with working life. Careeria educates young
people and adults in Finnish, Swedish and English and also has their own apprenticeship activity. The owners of the company are the cities of Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola and Lapinjärvi, and the school operates throughout Eastern Uusimaa and capital area. Virtually we serve learners nationwide regardless of time and place.

Careeria's offering covers over twenty different fields of study, and the diploma programs includes more than 80 different fields of industry, profession and speciality vocational qualifications. The number of students is about 11,000 people per year (3000 student years) and turnover is approximately EUR 32 million. The Group also includes the subsidiary Edupoli Oy, which
operates in the free market. Careeria has over 400 employees and a total of 10 offices: 5 in Porvoo, Loviisa, Askola, Vantaa, Helsinki and Kerava.

Careeria's CEO is Sari Gustafsson and Pasi Kankare is the rector. The phone numbers of the staff will remain unchanged. The e-mail addresses will be in the form firstname.lastname@careeria.fi from 1.1.2019. The web pages can be found at
www.careeria.fi. Careeria’s business ID is 2918298-7.

Careeria – tomorrow's achievers