Koulunkäynnin- ja iltisohjaaja tai perhepäivähoitaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyvät mm. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto.

Koulutuksen kautta saat valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi ja edistät yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Opit erilaisia malleja ja menetelmiä arkityöhösi.

Opit tukemaan ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Opit tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja puuttumaan kiusaamis- ja häirintätilanteita.

Opit ohjaamaan sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Työssäsi huolehdit myös toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä lasten ja kouluikäisten parissa. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on alan työpaikka.

Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työssäsi edistät oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

 • ihmisen kasvu ja oppiminen
 • kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
 • kulttuurien moninaisuus
 • terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • tietoturva
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Oppijan ja oppimisen ohjaus

 • oppimisprosessi ja ohjaustilanteet eri toimintaympäristöissä; esiopetus, alakoulu, yläkoulu, ammatillinen koulutus, lukio, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä vapaa sivistystyö
 • opetussuunnitelman mukainen työnkuva ja tehtävät
 • menetelmiä oppimistilanteiden ohjaamiseen
 • oppimiseen liittyvät haasteet ja oppilaan tukeminen
 • vertais- ja verkostotyöskentely

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

 • tuen tarpeiden tunnistaminen
 • hahmottamiseen liittyvät haasteet
 • erilaiset kielelliset haasteet
 • tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeudet
 • psykososiaaliset sekä tunne-elämän kehityksen vaikeudet
 • pitkäaikaissairaudet
 • kehitysvammaisen toimintakyvyn tukeminen
 • autismin kirjo ja neurologiset kehityshäiriöt
 • liikunta-, näkö- tai kuulovammaiset
 • toiminta moniammatillisessa työryhmässä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

 • aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus
 • osallisuus, leikki ja lasten omaehtoinen toiminta
 • yksilön ja erilaisten ryhmien ohjaus
 • kulttuurien ja katsomusten moninaisuus iltapäivätoiminnassa
 • kasvattajuus ja toiminnan ohjaajan ammatillinen identitettti
 • luovat ja toiminnalliset menetelmät
 • päivittäiset toiminnot; ruokailu, liikennekasvatus, turvallisuus, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • yhteistyö koulun ja omaisten kanssa

TAI

Perhepäivähoidon osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

 • ihmisen kasvu ja oppiminen kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja * ohjeet
 • kulttuurien moninaisuus
 • terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • tietoturva
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi

Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa

 • varhaisen tuen malli
 • työympäristön tuen periaatteet
 • tuen tarpeisiin vastaaminen ja lapsen yksilöllinen tuki
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehityksen tuki
 • käyttäytymiseen liittyvien haasteiden tuki
 • kielen ja puheen kehityksen tuki
 • perheen tuen tarpeet ja perheen muuttuvat tilanteet ja niissä toimiminen
 • yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa

Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä

 • työympäristön ja lasten puhtaudesta huolehtiminen
 • terveellisen ja monipuolisen ruuan suunnittelu ja valmistaminen perhepäivähoidossa
 • monipuolinen ja rikas kasvua sekä oppimista tukeva ympäristö
 • varhaiskasvatustoimintaa perhepäivähoitokodissa, suunnittelu, toteutus ja arvionti
 • tuen tarpeen prosessi
 • lapsen sairaus- ja tapaturmatilanteet
 • turvallinen toimintaympäristö
 • tiimin jäsenyys ja toiminta varhaiskasvatuksen ammattilaisena
 • yhteistyö huoltajien kanssa
 • yrittäjyyden periaatteet

Valinnainen tutkinnon osa:

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

 • osallisuuden pedagogiikka
 • pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi työryhmän jäsenenä
 • lapsen oppimisen havainnointi ja ohjaus
 • lasten vuorovaikutustaidot, vertaissuhteet ja lapsiryhmän yhteisöllisyys
 • leikin moninainen ja rikas maailma
 • tietoinen vuorovaikutus ja tavoitteellisset varhaiskasvatuksen menetelmät
 • lasten kielen monipuolinen tukeminen
 • mediakasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen ( sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

 • lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • varhaiskasvatusta ohjaavat säädökset, määräykset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettisten periaatteet
 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • pedagoginen toiminta ja osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa
 • vuorovaikutus lapsen ja huoltajan kanssa
 • lapsen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • alan työtavat, -välineet ja materiaalit
 • lapsen tunnetaitojen edistäminen
 • lapsen kielen kehitys sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • lapsen leikki ja liikunta
 • lapsen kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen ajattelun kehittäminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan ilta/monimuoto koulutuksena. Lähiopetusta on n. 1-2 iltaa viikossa klo 17.30-20.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi verkko-opintoja, oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla. Työelämässä oppiminen ja näytöt tapahtuvat alan työpaikoilla.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.

 • syysloma 14.10.-18.10.2019
 • joululoma: 20.12.2019-6.1.2020
 • talviloma 17.2.-21.2.2020

Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on valintakokeen suorittaminen hyväksytysti. Valintakokeessa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut).

Valintakokeet järjestetään Porvoon toimipisteessä. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeisiin sähköpostilla. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen.

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla viikon sisällä viimeisestä valintakoepäivästä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.