Etsivä nuorisotyö

Kun alle 29-vuotias nuori keskeyttää opinnot, on Careeria velvoitettu ilmoittamaan keskeyttämisestä opiskelijan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. (Nuorisolaki 11 §)

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on etsiä ja ohjata viranomaispalveluihin ne alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen viranomaispalvelut.

Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Nuorisotyö perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa tukea vain, jos nuori sitä itse haluaa. Tavoite on, että nuori saa elämänhallintansa kuntoon.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea. Nuori voi myös itse ottaa yhteyttä kotikuntansa etsivään nuorisotyöhön joko soittamalla, sähköpostilla tai muuten jättämällä yhteydenottopyynnön. 

Tietoa kunnan etsivästä nuorisotyöstä saat suoraan kotikuntasi verkkosivuilta.

Nuorisolaki 11 §

Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä.

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.

Tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten. (1285/2016)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285