Dataskyddsanmälan för kunder

Med koncernen Careerias kunder avses i detta dataskyddsmeddelande följande:

 • Utbildningsområdenas kunder (till exempel massage- och fotvårdskunder och kunder hos bilreparatörstjänsterna)
 • Kunder/studerande som deltar i korta utbildningar (till exempel Första hjälpen)
 • Careerias övriga kunder som prenumererar på nyhetsbrev eller som givit Careeria sina kontaktuppgifter under evenemang, mässor eller via sociala medier via blankett eller i samband med utlottning/tävling
 • Företagskunder (företag och företagens kontaktpersoner)
 • Personer som ansvarar för kunskapskartläggning (kund-/samarbetsföretagens arbetstagare)

Personuppgiftsansvarige

Careeria Ab, Styrmansvägen 6, 06100 Borgå

 • Personuppgiftsansvarig, kontaktperson: Rektor, verkställande direktör Pasi Kankare
 • Personregister, kontaktperson: Biträdande rektor Pekka Pulkkinen
 • Dataskyddsansvarig: Joonatan Saarinko, tietosuoja@careeria.fi

För förfrågningar som berör den registrerades rättigheter, såsom kontroll och korrigering av felaktiga uppgifter, ansvarar kontaktpersonen för personregistret. I alla ärenden som gäller dataskydd kan du vara i kontakt via adressen tietosuoja@careeria.fi. Kontroll och korrigering av uppgifter kräver alltid identifikation av den registrerade

Varför behandlar vi personuppgifter och vilka är de rättsliga grunderna för behandling?

Vi hanterar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skydda Careerias egendom (kameraövervakning)
 • För att förebygga brott och bistånd vid utredning av brott (kameraövervakning
 • För tryggande och ökande av personsäkerhet (kameraövervakning)
 • För att påvisa att vi följer föreskrifter för registrerades rättigheter som EU:s dataskyddsförordning förutsätter
 • För en högklassig användarupplevelse (tex. på besök på hemsidan och hjälp och information via chat)

Vår rättighet att som personregisteransvariga behandla personuppgifter grundar sig på följande:

 • Den rättsliga förpliktelsen om laglig behandling av personuppgifter (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 c)
 • Den registrerade har gett sitt samtycke i samband med användning av chatten (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a)
 • I fråga om användning av kameraövervakning det berättigade intresset hos personregisteransvarige (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 f)
  • Det berättigade intresset att skydda egendom, att utreda felanvändning och undantagssituationer samt att bistå vid brottsutredning

Utbildningsområdenas kunder

Vi hanterar personuppgifter av följande orsaker:

 • För att förverkliga en trygg och högkvalitativ kundservice
 • För att administrera tidsbeställningar
 • För att skapa erbjudanden och avtal
 • För att skapa lagstadgade protokoll för elarbeten (gäller enbart elarbeten)
 • För fakturering av arbete och tjänster (gäller enbart en del tjänster)

Vår rättighet att som personregisteransvariga behandla personuppgifter för utbildningsområdenas kunder grundar sig på följande:

 • Den rättsliga förpliktelsen (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 c)
 • Avtal (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 b)
 • I särskilda fall för samtycke (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a)
 • Samtycke krävs för nödvändig information om hälsotillstånd (EU:s dataskyddsförordning artikel 9.2 a)

Studerande/kunder som deltar i kortutbildningar

Vi hanterar personuppgifter av följande orsaker:

 • För administration av kortutbildningar

Vår rättighet att som personregisteransvariga behandla kortutbildningarnas deltagares personuppgifter grundar sig på följande:

 • Den rättsliga förpliktelsen (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 c)
 • Avtal (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 b)
 • I särskilda fall för samtycke (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a)

Careerias övriga kunder (till exempel personer som prenumererar på nyhetsbrev eller som givit sina kontaktuppgifter under evenemang, mässor eller via sociala medier)

Vi hanterar personuppgifter av följande orsaker:

 • För kundservice och -kommunikation
 • För direktmarknadsföring och marknadsundersökningar
 • För riktad kommunikation och marknadsföring
 • För utveckling av affärsverksamhetens tjänster och produkter
 • För att förverkliga utlottningar och tävlingar

Vår rättighet att som personregisteransvariga behandla kunders personuppgifter grundar sig på följande:

 • Samtycke (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a)

Företagskunder och företagens kontaktpersoner

Vi hanterar personuppgifter av följande orsaker:

 • För direktmarknadsföring till företag och företagens kontaktpersoner (marknadsföring av tjänster och produkter och kontakt med samarbetspartners)
 • Arrangemang av evenemang och inbjudan av företagens kontaktpersoner till dessa

Vår rättighet att som personregisteransvariga behandla företagens kontaktpersoners personuppgifter grundar sig på följande:

 • Det berättigade intresset hos personregisteransvarige (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 f)
  • Berättigat intresse att direktmarknadsföra till företag och företagens kontaktpersoner
 • I särskilda fall (som vid anmälning till evenemang) för samtycke (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a)

Personer som ansvarar för kunskapskartläggning (företagens arbetstagare)

Vi hanterar personuppgifter av följande orsaker:

 • Vi kartlägger personers kunskapsbehov för att kunna erbjuda lämpliga utbildningar till företag

Vår rättighet att som personregisteransvariga hantera personer ansvariga för kunskapskartläggning och deras personuppgifter grundar sig på följande:

 • Samtycke (EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a)

På ett generellt plan berörs behandling av personuppgifter av följande lagstiftning:

 • EU:s dataskyddsförordning (679/2016)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Samtliga kunder

 • Bildmaterial som fås via kameror på övervakade områden
 • Om en kund lämnar in en begäran om granskning av uppgifter, kontrolleras jämte kontaktuppgifter också personens signum för att säkerställa identitet

För kunder hos de olika utbildningsområdena

 • Namn
 • Adress (enbart vid behov, gäller inte alla tjänster)
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Födelsetid, sjukdomshistoria, allergier, medicinering och information om tidigare besök och specialönskemål (gäller enbart massage och fotvård samt vid behov vid kosmetologbesök)
 • Faktureringsuppgifter och personsignum (enbart vid fakturering via räkning)
 • Fordonets registerinformation (enbart vid service av fordon)
 • Information om fordonets ägare och innehavare (enbart vid service av fordon)
 • Fordonets märke och modell (enbart vid service av fordon)
 • Ajoneuvon merkki ja malli (vain autohuoltopalvelut)

Studerande/kunder som deltar i kortutbildningar (till exempel Första hjälpen)

 • Namn
 • Personsignum
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Utbildningen i vilken den studerande/kunden deltagit
 • Ljudfil (enbart vid behov, om det i utbildningen ingår att å den studerandes/kundens skicka ljudfil)

Careerias övriga kunder (till exempel nyhetsbrevsprenumeranter, personer som lämnat kontaktuppgifter under evenemang, mässor eller via sociala medier)

 • Namn
 • E-post och telefonnummer
 • Personens position eller uppgift i organisationen
 • Direktmarknadsföringsförbud
 • Uppgifter personen lämnat i fråga om intresseområden och eventuell annan tilläggsinformation

Företag och företagens kontaktpersoner som är mål för direktmarknadsföring

 • Namn
 • E-post
 • Företag/organisation inom vilken personen arbetar
 • Telefonnummer (enbart vid behov och med samtycke, vid till exempel anmälning till evenemang)

Personer som ansvarar för kunskapskartläggning (företagens arbetstagare)

 • Namn
 • Arbetsuppdragets verksamhetsställe
 • Språkkunskap
 • Utbildningshistoria
 • Beskrivning av arbetsuppgifter
 • Övriga uppgifter med anknytning till yrkeskunnande

Hur länge sparar vi personuppgifter?

 • Bildmaterial från kameraövervakning sparas i högst 30 dygn efter inbandning, det om inte materialet behövs för särskilda behov, som till exempel utredning vid misstanke om brott.
 • Besök vid massage- och fotvård: kundernas uppgifter sparas i fem år.
 • Service av fordon: kundernas uppgifter sparas i tio år.
 • Den registrerades uppgifter sparas så länge personregisteransvariges ansvarsskyldighet är i kraft i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan lagstadgning.

Varifrån får vi personuppgifter?

 • Direkt av kunder
 • Av Traficom (gäller enbart service av fordon och med kundens samtycke)
 • Av offentliga källor (gäller enbart potentiellla företagskunder och deras representanters kontaktuppgifter)

Vart överlåts och flyttas personuppgifter?

 • Kameraövervakningens register överlåts enbart till polisen eller annan myndighet som har lagstadgad rätt att kräva tillgång till den registrerades enskilda uppgifter.
 • En del företag som fungerar som IT-stöd för Careeria Ab har som hanterare av uppgifter åtkomst till de i registret sparade uppgifterna som sparats i de tjänster företaget erbjuder, men uppgifter flyttas eller överlåts i princip inte.

Flyttning av information utanför EU och EES?

Uppgifter flyttas i regel inte utanför EU:s eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gränser. De företag som producerar IT-stöd åt Careeria flyttar i viss mån information också utanför EU:s och EES:s gränser. Flyttning av information utanför EU och EEA förverkligas i enlighet med dataskyddsförordningen och följer till exempel Kommissionens godkända standardiserade bestämmelser.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vid hantering av uppgifter i registret månar vi om att tredje parts integritet inte ogrundat äventyras. Behandling av uppgifter sker alltid på till dataskyddet lagstadgade grunder och genom att följa Careerias föreskrifter för dataskydd och dataskyddssäkerhet. Det är enbart personer som via sina uppdrag har rätt att hantera personuppgifter som har tillgång till dessa.

Manuellt material

 • Pappersdokument förvaras i ett låst skåp. Tillgång till materialet har enbart personer i vilkas arbetsuppgifter hantering av uppgifter ingår. Information förvaras på ett sätt som förväntas av aktörer inom den offentliga sektorn.
 • Dokument som innehåller personuppgifter förstörs genom användning av godkända dataskyddskärl.

Uppgifter som hanteras elektroniskt

 • Registret används enbart av berättigade personer i tjänst som behöver informationen i sina uppgifter. De personer som använder registret har sekretess- och tystnadsplikt, dessa förpliktigar också efter avslutat anställningsförhållande.
 • Användare av registret identifieras genom användarnamn och lösenord och informationssystemet är skyddat genom nödvändiga nät- och hårdvarutekniska lösningar.
 • Kameraövervakningens lagringsenhet finns i ett låst skåp.

Den registrerades rättigheter

Begäran om kontroll av uppgifter kan lämnas via den elektroniska blankett som finns på Careerias hemsida. Begäran kräver identifikation. Vid undantagstillstånd, då det är omöjligt att använda den elektroniska blanketten, kan begäran framföras via andra kanaler. I sådana fall kan man kontakta tietosuoja@careeria.fi.

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om personen. Den registrerade har också rätt att få veta att det inte finns uppgifter om personen i registret.

Korrigering av fel

Felaktigheter, onödig information, bristfällig eller föråldrade uppgifter i registret korrigeras, avlägsnas eller uppdateras. Korrigering sker utan dröjsmål. Korrigering av eventuella felaktigheter meddelas till den som levererat uppgifterna eller som delgivits uppgifterna. Förvägrande av begäran om korrigering delges i ett skriftligt intyg av den ansvarige för registret, i intyget framgår orsakerna till varför begäran om korrigering av uppgifter förvägras. Målsägande kan föra förvägrandet till dataskyddsombud för prövning.

Rätt till borttagande av uppgifter, begränsning av hantering samt hantering personuppgifter samt motsättning av automatiserat individuellt beslutsfattande

Den registrerades rätt att avlägsna personuppgifter, dataskyddsförordningen, artikel  17, utsträcker sig inte till i lag stadgade till uppgift tillhörande uppgifter. Den registrerade har rätt att avlägsna personuppgifter som kräver samtycke.

Den registrerade har rätt att vid vissa tillfällen begränsa den aktiva hanteringen av personens uppgifter. Rättigheten gäller bland annat då den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Uppgifterna får också i en sådan situation lagras, men får inte hanteras utan den registrerades samtycke.

Utöver detta har den registrerade rätt att inte utsättas för beslut som enbart härrör till automatisk behandling, som profilering, om detta kan innebära rättsliga följder eller på annat sätt kan påverka personen på ett märkbart sätt. Från detta kan man avvika om den registrerade uttryckligen gett sitt samtycke eller om det är oundvikligt för att upprätta eller verkställa ett avtal mellan den registeransvarige och den registrerade. Utgående från personuppgifter utförs inte automatisk behandling eller profilering.

Kontaktperson i fråga om den registrerades rättigheter är dataskyddsansvarige.

Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsmyndigheten (Dataskyddsombudet).

Dataskyddsansvarig: Joonatan Saarinko, tietosuoja@careeria.fi