Careeria erbjuder våren 2024 i den gemensamma ansökan 16 olika grundexamina samt Hux-utbildning

16.2.2024

En ung pojke och en ung flicka arbetar med datorer.

I vårens gemensamma ansökan till studier efter grundskolan 20.2–19.3.2024 kan man till Careeria söka till 16 olika grundexamina samt till utbildning som handleder för examensutbildning, Hux. Den gemensamma ansökan riktar sig till personer som efter den grundläggande utbildningen inte har avlagt examen på andra stadiet. Ansökan sker via Studieinfo.fi. Förutom via den gemensamma ansökan kan man året om ansöka om studieplats vid Careeria via kontinuerlig ansökan. För dem som redan är i arbetslivet spelar läroavtalsutbildningen en viktig roll.

I Careeria kan studierna inom grundexamina betonas med hjälp av personliga studiestigar enligt egna intressen och styrkor. Grundexamens studerande har även möjlighet att avlägga dubbelexamen och ett brett nätverkssamarbete med yrkeshögskolorna möjliggör studier via YH-leden inom ramen för yrkesstudierna. Möjligheten att avlägga studieperioder utomlands utvecklar studerandenas internationella kompetens.

Många vägar till examen

Av de examina som Careeria erbjuder i den gemensamma ansökan kan man studera grundexamen i affärsverksamhet och grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (programutvecklare) både i Borgå och i Vanda. De övriga grundexamina och Hux-utbildningen erbjuds i Borgå. På svenska erbjuds grundexamen i affärsverksamhet i Borgå. Vid Careeria är det också möjligt att studera grundexamen i affärsverksamhet på engelska i Helsingfors. Till den ansöker man i separat ansökan (Vocational Qualification in Business, QB) 14.4.24–14.5.2024.

Studierna kan betonas enligt studerandes intresse och styrkor genom att man från det valbara utbudet kan välja det innehåll som bäst lämpar sig för var och en. Till en examen kan man t.ex. ta in delar från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller till och med en specialyrkesexamen, och på så sätt få en egen personlig examen som passar en själv och bygger på ens egna styrkor.

Arbetslivsorienteringen har stor tyngd inom de yrkesinriktade examina och studerande har ett nära samarbete med arbetslivet redan under studietiden. De branscher som Careeria erbjuder utbildning inom har en bra sysselsättningsgrad och entreprenörskap ingår i alla examina. Grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina ger utmärkta möjligheter till att förvärva nytt kunnande och få tilläggsutbildning, gå framåt i karriären eller byta bransch helt och hållet. Läroavtalsutbildning utgör ett bra alternativ om man vill göra största delen av lärandet i arbetslivet.

Yrkeshögskoleleden gör övergången till fortsatta studier smidigare

En yrkesinriktad grundexamen ger allmän högskolebehörighet, det vill säga att studerande kan efter avlagd examen söka till exempel till yrkeshögskola eller universitet. Vid Careeria kan man redan då man studerar för grundexamen avlägga yrkeshögskolestudier och på så sätt få en smidigare övergång till högre utbildning. Inom yrkeshögskoleleden är det möjligt att avlägga YH-studier som sedan räknas studerande till godo när hen fortsätter till högre utbildning. Förutom studiehelheterna inom YH-leden finns det möjlighet att delta i mindre utsträckning i enskilda kurser för att pröva på yrkeshögskolestudier. Careeria samarbetar inom YH-leden med Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Haaga-Helia, Laurea, Metropolia ach Arcada och utbildningsutbudet utvecklas hela tiden.

Dubbelexamen är fortsättningsvis popular

Dubbelexamen dvs. gymnasiestudier i samband med yrkesinriktade grundexamensstudier är fortsättningsvis en populär väg mot fortsatta studier. Varje år inleder ungefär 50 grundexamensstuderande vid Careeria studier för avläggandet av dubbelexamen. Careeria samarbetar med Linnankosken lukio i Borgå, Sotungin etälukio i Vanda och Aftis / Vasa svenska aftonläroverk. De gymnasiestudier som studerandena avlägger ersätter gemensamma examensdelar (GEM) inom yrkesutbildningen dvs. man studerar inte utöver examen.

Välkommen att studera till Careeria!

Careerias utbildningsdirektörer hälsar sökandena välkomna till Careeria. Utbildningsdirektör Pekka Pulkkinen ansvarar för utbildningar inom teknik, digitalisering samt industri och till utbildningsdirektör Ulla Postis ansvarsområde hör affärsverksamhet, välfärd och service. Utbildningsdirektör Anja Leino ansvarar för pedagogiskt stöd och gemensamma studier samt för utbildning som handleder för examensutbildning, Hux.

Utbildningsdirektör Pekka Pulkkinen:
– Examen inom teknik, digitalisering och industri ger goda förutsättningar för sysselsättning. De till buds stående utbildningarna fungerar bra som en språngbräda till arbetslivet. Studierna är intressanta och ger även en god grund till fortsatta studier inom branschen. Lärandet i arbetslivet spelar en stor roll i studierna och en examen är en naturlig etapp på vägen till den första arbetsplatsen inom den egna branschen.

Utbildningsdirektör Ulla Posti:
– Inför den gemensamma ansökan tas det i hemmen beslut för framtiden tillsammans med ungdomarna. Om en ungdom är intresserad av utbudet inom yrkesutbildningen och av studier som är mer praktiska än akademiska gymnasiestudier, då är studier inom en yrkesinriktad grundexamen säkerligen motiverande.
– Grundexamensstudier kan även leda till sysselsättning direkt efter studierna, eller alternativt till fortsatta studier inom högre utbildning. Utsikter för sysselsättning inom affärsverksamhets-, välfärds- och servicebranschen är mycket goda. Speciellt inom social- och hälsovårdsbranschen är det möjligt att få jobb inom många olika funktioner beroende på valet av kompetensområde. Grundexamen inom affärsverksamhet ger en god grund till exempel för jobb inom handel, eller till fortsatta tradenomstudier. Den populära grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen ger förutom yrkesskicklighet även förutsättningar till företagsamhet inom branschen. Restaurang- och turismbranschen har stort behov av kunnig arbetskraft och därför är utsikterna för sysselsättning inom branschen utmärkta.

Utbildningsdirektör Anja Leino:
– Sökande och studerande får stöd och handledning under hela studietiden utgående ifrån deras egna behov, yrkesövergripande och individuellt. Vi besvarar på studerandenas frågor och hjälper dem med studiesociala ärenden. Ansökningstjänster hjälper och betjänar i alla frågor som berör den gemensamma ansökan.
– De gemensamma examensdelarna (GEM) ingår i yrkesinriktade grundexamina (35 kompetenspoäng). De fördjupar yrkeskunnandet, kunnande i kommunikation- och interaktion, matematiska och naturvetenskapliga färdigheter och kunnande om samhälle och arbetsliv.
– Studerandevården samarbetar med personalen inom välfärdsområdena.
– Utbildning som handleder för examensutbildning, Hux, förverkligas vid verksamhetsstället på Styrmansvägen. Hux-utbildningen ger ett brett kunnande som stöder utvecklingen av studiefärdigheterna, så att studerandena kan övergå till gymnasiestudier eller yrkesutbildningen.

På läroinrättningens hemsida på adressen www.careeria.fi kan man bekanta sig med Careerias utbildningsutbud inom den gemensamma ansökan, ta del av nuvarande studerandes erfarenheter, samt få anvisningar om ansökningsförfarandet.

Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen 20.2–19.3.2024 på adressen www.studieinfo.fi till och med 19.3.2024 kl. 15.00. Antagningsresultaten fås tidigast 13.6.2024.

Careeria i ett nötskal

 • ett tjugotal olika utbildningsområden
 • över 80 yrkesutbildningar för arbetslivet: grund-, yrkes och specialyrkesexamina
 • tvåspråkigt tillstånd att ordna utbildning: finska och svenska
 • utbildning också på engelska
 • möjlighet att avlägga examen också i arbetslivet, till exempel genom läroavtal
 • antal studerande per år: cirka 11 000
 • hela koncernens omsättning: cirka 38 miljoner euro
 • till koncernen hör även dotterbolaget CareeriaPlus Ab som erbjuder integrationsutbildning för vuxna invandrare
 • över 400 anställda
 • ägarkommuner: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträsk
 • verksamhetsområde: hela östra Nyland och huvudstadsregionen
 • ett nationellt utbud av virtuella skolningar oberoende av tid och plats