Careerias betyg digitaliseras

19.8.2022

FJäderpenna.

Från och med den 1.9.2022 övergår Careeria till elektronisk underskrift och leverans av betyg för alla examensutbildningar samt för utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA/HUX). Övergången till digitalisering har påskyndats pga. Riksarkivets föreskrift (22.12.2021, KA/15906/07.01.01.00/2021), enligt vilken handlingar som skapas fr.o.m. 1.1.2022 och som enligt lag ska förvaras varaktigt, bör arkiveras enbart i digital form.

Studerande och elektronisk underskrift

För studerandes del betyder ibruktagandet av elektronisk underskrift att man inte längre får betyg i pappersform då man avslutar sina studier. Istället får studerande ett elektroniskt underskrivet betyg per informationssäker e-post. Som bilaga till e-posten finns ett betyg i PDF-format, som studerande kan spara åt sig själv. Om betyget tappas bort, så kan man beställa ett nytt från läroinrättningen.

Längst ner på varje sida av betyget finns uppgifter om läroinrättningen som utfärdat betyget samt dokumentets kontroll-ID:

Visma instruktioner.

Därtill innehåller varje betyg till sist en extra sida, som innehåller undertecknarens namn och ID-uppgifterna för stark autentisering av underskriften:

Visma instruktioner.

Bekanta dig med Studieinfo-fi-tjänsten

Förutom information om studerandes betyg, så innehåller Utbildningsstyrelsens Studieinfo.fi- tjänst även information om avlagda studier. I Studieinfo finns inte själva betygen, men via tjänsten kan man på ett informationssäkert dela information om sina studier.

Olika nivåer av elektronisk underskrift

I enlighet med Europeiska Unionens förordning eIDAS ((EU) 910/2014) om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, definierar EU-lagstiftningen elektroniska underskrifterna i tre olika typer. Dessa är:

– elektronisk underskrift (electronic signature),
– avanderad elektronisk underskrift (advanced electronic signature, AES) och
– kvalificerad elektronisk undrskift (qualifies electornic signature, QES).

Careerias elektroniska betygsunderskrift tillhör typen avancerad elektronisk underskrift (AES), i vilken undertecknaren kan identifieras och underskriften kan kopplas till annan elektronisk data. Om handlingen ändras i efterhand, stämmer den tidigare underskriften inte överens med innehållet i den ändrade handlingen.

Betygsformat

Careerias elektroniska betyg har PDF-format och följer PDF/A-1b-standard. Standarden definieras enligt International Organization for Standardization (ISO) och PDF/A-standard gäller långtidslagring av digitala handlingar.

PDF/A-1b-standarden definierar minimikraven för dokumentets visuella layout för tillförlitlig reproducerbarhet. Vid PDF-konvertering kontrolleras filen som bearbetas mot den angivna standarden. Om PDF-filen inte uppfyller den valda ISO-standarden visas ett meddelande som ber användare välja om hen vill avbryta konverteringen eller skapa en fil som inte överensstämmer med standarden.