Coronainstruktioner

14.1.2022

Careerias instruktioner för studerande och kunder

Berörande coronaviruset följer vi stadsrådets information och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) och Regionförvaltningsverkets instruktioner. 

Careerias instruktioner

Maskanvändning, rekommendation: Det är viktigt att alltid använda munskydd inomhus om man inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan.

Vi rekommenderar starkt att använda munskydd i läroanstalten i situationer där det finns mycket folk inomhus och svårt att hålla avstånd.
Man får inte delta i verksamhet som ordnas i läroanstaltens utrymmen om man är sjuk eller om man har symptom som tyder på luftvägsinfektion. Institutet för hälsa och välfärd: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsosäkerhetsinstruktioner:
Handhygien
Ansiktsmasker
De allmänna hälsosäkerhetsinstruktionerna bör beaktas i hela läroanstaltens verksamhet.
Instruktionen gäller såväl studerande som personal.

Du bör vara symptomfri då du kommer till läroanstalten, tack!

Utbildningsstyrelsen 13.1.2022: Fortsatt beredskap krävs för att trygga småbarnspedagogiken och utbildningen

Maskrekommendation

Genom att använda ansiktsmask strävar vi till att man i Careeria kan förverkliga undervisningen som närstudier. P.g.a. detta rekommenderar vi maskanvändning i Careerias utrymmen.

Careeria vill ta hand om såväl studerandenas som personalens säkerhet och hälsa. Vid Careerias samtliga verksamhetsställen råder maskrekommendation. Man får inte komma till läroanstalten om man är sjuk. Utöver användning av ansiktsmasker bekämpar vi corona med en god handhygien, säkerhetsavstånd och coronablinkern. Vi följer med coronaläget och myndigheternas instruktioner, om eventuella förändringar informeras.

Närundervisning

Närundervisningen ordnas enligt statsrådets rekommendationer om sammankomster och med beaktande av hälsosäkerheten för de studerande vars studiesituation detta förutsätter.

Lärarna informerar studeranden om de praktiska arrangemangen. I utbildning som grundar sig på utbildningsavtal följes tidigare tillvägagångssätt förutsatt att detta godkänns av arbetsgivaren och att inte studerandes hälsa riskeras. 

Matsalen

Matsalen får användas endast av Careerias studerande och personal. Vistas inte i matsalen om du har förkylningssymptom.

Kom ihåg ordentlig handtvätt före du kommer till matsalen och använd handsprit vid behov.

I matsalen är säkerhetsavståndet minst 1,5 meter.

Vi godkänner endast kort- och närbetalning.

Betyg

Careerias studeranden kan från KOSKI-tjänsten få sina egna uppdaterade uppgifter om avlagd examen och studieprestationer: https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/

Resor

Institut för hälsa och välfärd

Utrikesministeriet

Om coronavirussmitta konstateras i läroanstalten

Hälsovården utreder om det skett exponering.
Om personen insjuknar under dagen, bör man omedelbart avlägsna sig från läroanstalten eller förflytta sig till avskilt lugnt utrymme.
Den som uppvisar symptom bör följa de instruktioner givna av lokala hälsovårdsmyndigheter och vara i kontakt med primärhälsovården eller arbetsplatshälsovården och på basen av deras instruktioner söka sig till ett coronavirustest.
Om en studerande som bor på internat insjuknar, bör läroanstalten vara i kontakt med den enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar, i den kommun var läroanstalten befinner sig. Därefter bedöms situationen och kartlägger vilka åtgärder bör vidtas.
Spårning av smittkedjor sköts av kommunens eller sjukvårdsdistriktets ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar. Om coronavirus konstateras hos en studerande eller en som arbetar på läroanstalten, utreder man om det skett exponering.
De exponerade spåras och försätts i karantän enligt föreskrifterna i lagen om smittsamma sjukdomar.
Den som har konstaterats coronavirussmitta bör hålla sig borta från läroanstalten efter att symptomen började (karantäntid).
Om det på internat konstateras coronavirussmitta, utförs de arrangemang som krävs i samarbete mellan läroanstalten och den enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i den kommun var läroanstalten befinner sig.
Vi rekommenderar starkt att ta coronavaccin

Tilläggsinformation

Careeria Oy:
Toimitusjohtaja/johtava rehtori Pasi Kankare, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi
Turvallisuuspäällikkö Kim Lindroos, puh. 040 036 0863, kim.lindroos@careeria.fi

Nyttiga länkar

Borgå stad:
Corona, Kovid-19

Institut för hälsa och välfärd
Statsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen