Careeria erbjuder i den gemensamma ansökan en individuell stig till grundexamen inom yrkesutbildning i Askola, Borgå och Vanda

21.1.2022

Unga studeranden.

Den gemensamma ansökan våren 2022 riktar sig till personer som efter den grundläggande utbildningen inte har avlagt examen på andra stadiet. Ansökningstiden är 22.2–22.3.2022. Careeria erbjuder studieplatser till 17 olika grundexamina inom yrkesutbildning i Askola, Borgå och Vanda och TUVA-utbildningar (utbildning som handleder för examensutbildning) i Borgå. Sökanden får virtuellt bekanta sig med utbudet genom att delta i Careerias öppet hus 25–26.1.2022 samt i GEA-infot 16.2.2022. Ansökan ordnas i nya Studieinfo.fi.
I alla de grundexaminautbildningar som Careeria erbjuder är det möjligt att påverka studierna enligt eget intresse och egna styrkor. Utbudet varierar från företagar- och idrottarstigar till digistigar och internationella stigar, beroende på studieort. En studerande som avlägger grundexamen har möjlighet att avlägga dubbelexamen och samarbetet med högskolor innebär möjlighet att inom ramen för sina studier på andra stadiet delta i och avklara studiehelheter på tredje stadiets nivå. Kombinerandet av studier och idrottskarriär stöds genom samarbetet mellan Careeria och idrottsakademin i östra Nyland. Samarbetet med arbetslivet utgör en stark grund i yrkesstudierna och det här samarbetet är intensivt redan under studierna. Alla studiebranscher i Careeria har en god sysselsättningsgrad.

En personlig väg till examen, möjlighet till kombiexamen samt till smidiga övergångar

Careeria erbjuder under gemensam ansökning 2022 studieplatser till 17 olika grundexamina i Askola, Borgå och Vanda. På svenska erbjuds grundexamen i affärsverksamhet i Borgå. Vid Careeria kan man avlägga examen i affärsverksamhet också på engelska (Vocational Qualification in Business, QB). Ansökan kan lämnas in i maj då separat ansökan öppnas.
Studierna vid Careeria kan profileras enligt det egna intresset och egna styrkor genom att välja bland det valbara utbudet de innehåll som bäst lämpar sig för var och en. Studierna planeras individuellt utgående från den studerandes styrkor. Den studerande kan beroende av studieort forma sin examen genom att lägga till för studieinriktningen lämpliga delar av andra grundexamina inom yrkesutbildning, yrkesexamen och till och med specialyrkesexamen. Profileringen av studierna kan till exempel omfatta internationalitet, digitalisering eller företagsamhet. Kombinerandet av studier och idrottskarriär stöds genom samarbetet mellan Careeria och idrottsakademin i östra Nyland.
Dubbelexamen och studier i yrkeshögskolor redan under yrkesutbildningen gör övergången till fortsatta studier smidig och försnabbar övergången till arbetslivet. Dubbelexamen avläggs årligen av cirka 100 studerande vid Careeria. Många studerande fortsätter sina studier på högskolenivå. Careeria samarbetar med Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Metropolia och Laurea.
Studierna vid Careeria är praktiskt förlagda och samarbetet med arbetslivet erbjuds i olika former redan under studietiden. Alla studiebranscher vid Careeria sysselsätter bra och det råder på fler branscher konkurrens om utexaminerade studeranden. Företagsamhet utgör en del av alla examina vid Careeria. Efter avlagd grundexamen kan man fortsätta sina företagsamhetsstudier vid Careeria. Careeria erbjuder yrkesexamen i företagande samt specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

Careerias utbildningsdirektörer hälsar sökanden välkomna till Careeria. Utbildningsdirektör Pekka Pulkkinen ansvarar för utbildningar inom teknik, digitalisering samt industri. Till utbildningsdirektör Ulla Postis ansvarsområde hör utbildningar inom affärsverksamhet, välfärd och service.
– Examen inom teknik, digitalisering och industri ger goda förutsättningar för sysselsättning. De till buds stående utbildningarna fungerar bra som en språngbräda till arbetslivet. De är intressanta att studera och ger även en god grund till fortsatta studier inom branschen. Lärande i arbete har en stor roll i studierna och en examen är en naturlig etapp på vägen till den första arbetsplatsen inom den egna branschen, konstaterar utbildningsdirektör Pekka Pulkkinen.
– I gemensamma ansökans tider görs det i hemmen beslut om de ungas riktning i framtiden. Om en ungdom är intresserad av utbudet inom yrkesutbildning och av studier som är mer praktiska än akademiska gymnasiestudier, är studier till en yrkesinriktad grundexamen säkerligen motiverande och möjliggör en sysselsättning direkt efter studierna eller alternativt fortsatta studier på tredje stadiet. Sysselsättningsförutsättningarna inom affärsverksamhets-, välfärds- och servicebranschen är till en stor del mycket goda. Speciellt inom social- och hälsovårdsbranschen är det möjligt att sysselsätta sig mångsidigt beroende på valet av kompetensområde. Grundexamen inom affärsverksamhet ger en god grund till exempel för jobb inom handel eller till tradenomstudier. Den populära grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen ger förutom yrkesskicklighet även förutsättning till företagsamhet inom branschen. Sysselsättningsförutsättningarna inom restaurang- och turismbranschen håller på att återgå till det läge som var aktuellt innan pandemin. I Careeria erbjuder vi en högklassig utbildning inom restaurang- och turismbranschen, till vilka jag uppmanar ungdomen att söka till ifall det intresserar dem. Då studeranden som inleder sina studier i höst utexamineras, har sysselsättningsläget säkert redan normaliserats, uppmanar utbildningsdirektör Ulla Posti de sökande.

Careerias virtuella öppet hus 25–26.1.2022 samt GEA-info 16.2.2022

De traditionella öppet hus-evenemangen i Careerias verksamhetsställen ordnas i år på nätet. De sökande får virtuellt bekanta sig med de olika yrkesbranscherna 25–26.1.2022 kl. 9.00–14.00, då branschernas lärare och studerande presenterar i Teams sina utbildningar. Man kan enligt eget intresse ta del av presentationerna under skoldagen till exempel under elevhandledningslektionen. Deltagarlänken har skickats till grundskolor, till arbetsverkstäder och till Navigatorn. Länken, eller länkar till övrigt virtuellt material, kan beställas på adressen opinto-ohjaajat@careeria.fi.  Inspelningen av presentationerna kommer att finnas på Careerias hemsida (https://careeria.fi/koulutukset/yhteishaku/)  under hela februari 2022.  För sökanden och deras vårdnadshavare ordnas ett GEA-info 16.2.2022 kl. 17.00 i Teams.

På adressen https://careeria.fi/koulutukset/yhteishaku/ kan man bekanta sig med Careerias utbildningsutbud, med nuvarande studerandes erfarenheter samt med anvisningar om sökandet. Uppgifter om att studera vid Careeria, om utbildningsbranscher och examina på de olika verksamhetsställen samt om hjälp för yrkesval och om lämplighets- och språkprov, hittas även på thinglink som Careerias studiehandledare levererat till grundskolor: https://www.thinglink.com/card/1527619890444238849

Till utbildning efter den grundläggande utbildning, till TUVA-utbildning och till specialyrkesläroanstalt söks nu i samma Studieinfo-portal

Till utbildningarna sökes i den gemensamma ansökan i portalen Opintopolku.fi under tiden 22.2–22.3.2022. Till den svenskspråkiga grundexamen i affärsverksamhet söker man i Studieinfo.fi-portalen. Ansökningarna bör vara framme senast 22.3.2022 kl. 15.00.  Antagningsresultaten ges tidigast 16.6.2022.

Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen görs i den gemensamma ansökan. Från och med våren 2022 kan man i den gemensamma ansökan söka till yrkesutbildning, TUVA-utbildning (utbildning som handleder för examensutbildning) samt till specialyrkesläroanstalter. En gemensam ansökan underlättar emottagandet av studieplatser. Den sökande behöver ej längre uppmärksamma olika ansökningstidtabeller då allt finns på samma ställe. I gemensam ansökan finns det sju sökalternativ, vilka lönar sig att utnyttja för att säkerställa den egna studiestigen.

Careeria i ett nötskal

 • ett tjugotal olika utbildningsområden
 • över 80 yrkesutbildningar för arbetslivet: grund-, yrkes och specialyrkesexamina
 • tvåspråkigt tillstånd att ordna utbildning: finska och svenska
 • utbildning också på engelska
 • möjlighet att avlägga examen också i arbetslivet, till exempel genom läroavtal
 • antal studerande per år: cirka 11 000
 • hela koncernens omsättning: cirka 37 miljoner euro
 • till koncernen hör även dotterbolaget CareeriaPlus Oy som erbjuder integrationsutbildning för vuxna invandrare
 • över 400 anställda
 • verksamhet i Borgå, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo
 • ägarkommuner: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträsk
 • verksamhetsområde: hela Östra Nyland och huvudstadsregionen
 • virtuellt ett nationellt utbud av skolningar oberoende av tid och plats

Tilläggsinformation:
Utbildningsdirektör Ulla Posti, Affärsverksamhet, välfärd och service, ulla.posti@careeria.fi, tel. 040 751 1151
Utbildningsdirektör Pekka Pulkkinen, teknik, digitalisering ja industri, pekka.pulkkinen@careeria.fi, tel. 040 631 9440
Utbildningschef Anja Leino, Ansökningstjänster och studiestigar, anja.leino@careeria.fi, tel. 040 524 1031
Utbildningschef Katja Kangasmäki, stöd och handledning, katja.kangasmaki@careeria.fi, tel. 044 737 2433