Lisää avoimuutta ja vuorovaikutusta itseohjautuvilla tiimeillä

16.3.2022

Kuva seinästä, jossa lukee englanniksi: Take a little time to think.

Uudistamme parhaillaan Careerian toimintamallia. Levitämme jo olemassa olevaa itseohjautuvuutta koko organisaatioon ja luomme uutta itseohjautuvien tiimien toimintamallia. Useille careerialaisille itseohjautuvana tiiminä toimiminen on jo tuttua, ja tapa toimia on rakentunut luontevasti yhteisössämme. Uudistuksella haluamme levittää sitä koskemaan toimintaamme laajemmin ja luoda yhteisen itseohjautuvan tiimitoiminnan käsitteistön.

Tiimien toiminnan kasvaessa lisäämme avoimuutta ja vuorovaikutusta Careeriassa. Tiimien toiminta on kaikille avointa ja tiimi tekee päätöksiä pyrkien löytämään parhaat ratkaisut yhteisen työskentelyn tuloksena. Ulkopuolinen taho ei tee päätöksiä tiimin puolesta, vaan sparraa tarvittaessa tukien tiimin kykyä löytää ratkaisut keskustellen, pohtien ja eri näkökulmia punniten. Ratkaisuja etsiessään tiimin tulee huomioida asiakas, kollega ja organisaatio sekä tarkastella päätöksen vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa. Päätöksentekoon on osallistettava tahot, joilla on päätökseen liittyvää osaamista sekä ne keihin päätöksellä on oleellista vaikutusta.

Päätösten tekeminen ryhmässä edellyttää eri näkökulmien huomioimista ja tiedon etsimistä eri lähteistä. Lisääntyvä yhteistyö ja päätöksenteon mahdollisuuksien vahvistaminen tiimeissä kääntää huomiota yksilön ja ryhmän ajatteluprosessiin. Tehdäkseen hyviä päätöksiä, on yksilön kuten ryhmänkin hyvä kyetä tunnistamaan ajatteluprosesseja sekä arvioitava niiden onnistumista. Tehtävä ei ole aivan helppo, mutta uteliaisuus ajattelua kohtaan palkitaan parempien päätösten muodossa.

Perinteisesti ihmisen ajattelun on luultu olevan rationaalista. Käyttäytymistaloustieteessä on tehty useita tutkimuksia, joilla on pystytty esittämään asian olevan paljon monimutkaisempi. Yksi tunnetuimmista tutkijoista on Nobel-palkittu Daniel Kahneman. Hänen teoksensa Ajattelu, nopeasti ja hitaasti (Thinking, fast and slow, 2011) esittelee ajattelun duaalimallin, jonka osista hän käyttää nimiä systeemi 1 (nopea) ja systeemi 2 (hidas).

Kuvaus nopeasta ja hitaasta ajattelusta Kahnemannin mukaan.
Mukaeltu https://dev.to/blender/cognitive-ease-and-illusions-of-truth-20bb
https://slideplayer.fi/slide/12106880/ Virkamies valintamuotoilijana

Teoksessaan Kahneman kuvaa, kuinka aivomme pitävät nopeasta, vaivattomasta ajattelusta ja pyrkivät rakentamaan helppoja syy-seuraussuhteita epäloogisissakin tilanteissa. Aivomme tarjoavat meille helpolta ja loogiselta tuntuvaa ratkaisua ikään kuin pyrkien pikatietä ratkaisuun. Nopea, intuitiivinen ajattelu pyrkii poimimaan tarjolla olevasta tiedosta seikat, jotka vahvistavat pohjalla olevaa ajattelumalliamme. Huomiomme kiinnittyy pikavauhtia näihin vahvistaviin seikkoihin emmekä välttämättä huomaa mitä kaikkea muuta aiheeseen voisi liittyä tai mikä voisi tarkasteltavaa ilmiötä selittää.

Hidas ajattelu puolestaan vaatii tietoista ponnistelua ja vaivaa. Se ei ole meille helppoa, ja voimme päätyä kuuntelemaan systeemi 1:n nopeaa analyysia ponnistelua vaativan ajattelun sijaan. Kiireessä tai muuten paineistetussa tilanteessa systeemi 1 ottaa helposti vallan. Itseohjautuvien tiimien tehdessä päätöksiä on hyvä varata riittävästi aikaa ajattelulle ja uteliaalle eri näkökulmien tarkastelulle. Tietoisesti voi pyrkiä ohittamaan mielen tarjoamat helpot vastaukset ja uteliaalla mielellä löytämään lisää tietoa ja perusteluja ratkaisuille.

Kompleksisessa maailmassa yksinkertaisia päätöksiä on ehkä melko harvoin tarjolla. Päätöksenteko ryhmässä vaatii kykyä rakentaa rauhallisen ajattelun kautta kompromisseja, täydellisten totuuksien sijaan. Antakaamme aikaa uteliaisuudelle ja yhteiselle ajattelulle niin careerialaisten kesken, kuin asiakkaidemme kanssa toimiessa. Onnistuneista oivalluksista syntyneet päätökset kehittävät asiakkaidemme arkea ja Careeriaa yhteisönä.

Haluatko tietää aiheesta lisää?

Käyttäytymistaloustieteestä (behavioral economics) on paljon tutkittua tietoa. Erityisesti englanniksi materiaalia on paljon saatavilla tieteellisinä julkaisuina ja muun muassa blogiteksteinä ja opinnäytteinä. Suomenkielinen kirja Ajattelu, hitaasti ja nopeasti on yksi hyvä perusteos. Aihetta voi opiskella laajasti YAMK-tutkinto-ohjelmassa Laureassa https://www.laurea.fi/koulutus/liiketalous-ja-tietojenkasittely/paatoksenteon-ilmiot-ja-valintamuotoilu-yamk/

Suvi-Riikka Milord
Palvelujohtaja
Careeria