Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lainsäädäntöperusta

1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lainsäädäntöperusta

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 velvoittaa oppilaitoksen laatimaan
tasa-arvosuunnitelman sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän estämiseksi oppilaitoksessa ja ammatillisessa kehityksessä. 

Yhdenvertaisuuslaki  edellyttää, että oppilaitoksella pitää olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioimiseksi ja toteutumisen edistämiseksi. Ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Oppilaitoksen on arvioitava tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen edistämiseksi.

Tasa‐arvon edistämisessä Careeriassa ei ole kyse vain oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta, vaan myös edellytysten luomisesta viihtyisän ja motivoivan oppimisympäristön syntymiseksi. Kun kaikkien osaamista ja työtä arvostetaan oikeudenmukaisesti, edistää se opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia.

Tavoitteena on tasa‐arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa‐arvo on osa koko toimintakulttuuria. Tasa‐arvon edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus.

Tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vaikeuttaviin asenteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Syrjivät asenteet ovat usein tiedostamattomia ja syrjivät rakenteet vaikeasti havaittavissa. Ilman asenteellisia muutoksia tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävät toimenpiteet jäävät vaikutukseltaan pinnallisiksi ja lyhytkestoisiksi.

2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Opiskelijavalinta tehdään ammatillisen oppilaitoksen valintaperusteiden mukaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa). https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170699

Opiskelijoilla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, opiskelijan ohjausta sekä oppimisentukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Opetuksessa käytettävät työvälineet, työaineet ja oppimateriaalit ovat kaikkien saatavilla. Opiskelijat eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sen vuoksi, että opiskelijat saavat käyttää omia digitaalisia laitteita. Opiskelijalla on oikeus saada myös maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut. Kaikkeen edellä mainittuun opiskelijalla on oikeus riippumatta hänen kotikunnastaan.

2.1 Opiskeluympäristö

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskeluolot järjestetään kaikille sopiviksi. Vaikka opetus on mahdollisimman sukupuolineutraalia eli opiskelijan sukupuoleen kiinnitetään mahdollisimman vähän huomiota, otetaan opetuksessa myös huomioon ns. sukupuolisensitiivisyys.

Kaikkia kannustetaan löytämään omat henkilökohtaiset vahvuutensa. Tavoitteena on, että syrjintä ehkäistään jo ennalta ja mahdolliset syrjintätapaukset pyritään tunnistamaan ja niihin puuttumaan välittömästi. Monimuotoisuutta arvostavaa ja keskustelevaa toimintakulttuuria kehitetään sekä tuetaan tasa-arvoista kohtaamista ja vuorovaikutusta. Monikulttuurisuutta pidetään positiivisena resurssina, johon erilaiset ihmiset tuovat täydentävää osaamista.

Opiskelijalla ja oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus päättää, mitä hän kertoo muille terveydentilastaan tai vammastaan. Alaikäisen opiskelijan kohdalla asiasta sovitaan aina huoltajan kanssa. Oppilaitoksen aikuisten toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan edun ensisijaisuus, opiskelijan oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi sekä opiskelijan näkemysten kunnioittaminen.

2.2 Toisten yksityisyyden kunnioittaminen

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelevien tai työskentelevien tulee kohdella toisiaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Oppilaitoksessa ei hyväksytä minkäänlaista henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa seksuaalista tai muuta häirintää, ei henkistä eikä fyysistä. Epäasialliseen kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen puututaan. Jos opiskelija on joutunut sukupuolisen häirinnän kohteeksi, tulee tämä ilmaista häiritsijälle. Mikäli tämä ei auta, tulee ilmoittaa asiasta jollekin oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Oppilaitoksessa aikuisten tehtävänä on aina ryhtyä toimenpiteisiin. Vakavat tapaukset ovat aina rikoksia ja niiden selvittely kuuluu poliisille.

2.3 Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arviointi perustuu tutkinnon perusteissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet ja arviointiperusteet kerrotaan opiskelijoille. Opiskelijaa ohjataan asettamaan itse tavoitteita omalle oppimiselleen. Arvioinnissa ei verrata opiskelijoiden suorituksia toisiinsa eikä arviointi kohdistu opiskelijan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin tulee olla oppimista ohjaavaa. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja opettajan on annettava opiskelijalle jatkuvaa palautetta hänen edistymisestään. Opiskelijalle on annettava mahdollisuus osoittaa osaamistaan erilaisilla tavoilla. Opiskelijalla on oikeus saada tietoa opettajalta arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Careerian päättöarvosanat annetaan yhdenvertaisin perustein.

2.4 Tasa-arvoinen kohtelu

Tasa-arvon vastakohta on eriarvoisuus ja eriarvoinen kohtelu voi olla syrjintää. Syrjintä voi olla tahallista tai tahatonta. Se voi olla suunnitelmallista ja harkittua tai se voi johtua tavoista tai käytännöistä, joihin ei ole kiinnitetty huomiota. On esimerkiksi totuttu puhumaan tai toimimaan tavoilla, jotka loukkaavat, vähättelevät tai sulkevat pois toisia. Monenlaiset oppilaitoksen käytännöt ja rakenteet voivat ylläpitää ja tuottaa eriarvoisuutta. Siksi oppilaitoksen kaikkia käytäntöjä, toimintatapoja ja oppiaineistoja on arvioitava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Positiivinen erityiskohtelu eli sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.  

Esimerkkejä positiivisesta erityiskohtelusta:

  • erikseen järjestettävää kieli- ja yhteiskuntaopetusta
  • kohdistettua valmennusta ja tukea annetaan opiskelijoille oppilaitoksen erilaisia koe- ja testitilanteita varten
  • ohjausta yhteiskunnan tarjoaminen palvelujen käytössä. Esim. pankki, työpaikan hakeminen, työllistämistuki, TE-palvelut

Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

3 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

3.1 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilannekartoitus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu selvitykseen oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta.

Oppilaitoksen ajantasaisen tasa-arvotilanteen kartoittamiseksi

  • kootaan oppilaitoksen opiskelijaprofiili: sukupuoli, kansalaisuus ja äidinkieli, jotta tunnistamme toimintamme kulttuuriympäristönlaajuuden toimintaamme
  • tarkastellaan INKA-palautteen lukuvuosikyselyn opiskelijoiden vastaukset osioista: opetus, ohjaus ja opiskelu, opiskeluilmapiiri, syrjintä, kiusaaminen tasa-arvoa- ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittämisen tueksi

Vertailutiedoiksi ja tarkennukseksi voidaan hyödyntää lisäksi

  • Valtakunnallisen Oppilaitosterveyskyselyn (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos) antamia tietoja.
  • TEA-viisarin sijaintikuntien (Askola, Porvoo, Loviisa) tarjoamien opiskeluhuollon resurssien määrästä. www.teaviisari.fi

3.2 Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palautteen keräämisestä vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Palaute annetaan anonyymisti. Tuloksia käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 alkaen ja sen mukaiset uusitut opiskelijapalautekyselyt otettiin käyttöön 1.7.2018.

Palaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Palautetta ei kysytä opiskelijoilta, jotka suorittavat valmentavaa koulutusta (VALMA).

Opiskelijat vastaavat kyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja toisen kerran päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKSissa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Osaamisen osoittamisen hetki voi olla näyttö tai sen jälkeen vielä tehtävä esimerkiksi YTO-aineiden suoritus opiskelijan HOKSin mukaisesti.

Opiskelijapalautetuloksia hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä työelämätoimikunnat laadunseurannassa ja kehittämisessä.

Kaikki palautekysymykset tuottavat tietoa kehittämisen tueksi. Lisäksi osa kysymyksistä vaikuttaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteena koulutuksen järjestäjille myönnettävään vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Opiskelijapalautteen käytöstä rahoituslaskennassa on säädetty OKM:n asetuksessa 415/2018.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/amis-opiskelijapalautekyselyt-01-07-2019-alkaen-paivitetty-suomi.pdf

3.3 Toimenpiteet ja ohjeistus vuosina 2020–2023

Toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Aiheet

Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Ilmapiiri

Lisätään yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista keskustelemista.

Luodaan tasa-arvoinen ja suvaitsevainen ilmapiiri, jossa kaikkien on hyvä toimia

Kaikki oppilaitoksessa toimivat

Saavutettavuus ja esteettömyys

Viestinnän kehittäminen palvelujen saavutettavuuden suhteen

Selvitetään, mitkä ovat konkreettiset viestintäongelmat ja reagoidaan niihin.

Jokainen huolehtii, että omat palvelut ja tiedot ovat ajantasaiset

Monikulttuurisuuspäivä

Käsitellään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä ja kansainvälisen liikkuvuuden ajankohtaisia asioita

Osallistutaan tapahtumaan.

Apulaisrehtori ja kansainvälisten hankkeiden kehittämispäällikkö
Opiskelijakunta

Eriarvoinen kohtelu

Minimoidaan syrjintätapaukset

Lisätään tietoa syrjinnästä ja sen muodoista. Keskustellaan asioista.

Kaikki oppilaitoksessa toimivat

Syrjintä

Minimoidaan syrjintätapaukset

Lisätään tietoa syrjinnästä ja sen muodoista. Keskustellaan asioista ryhmänohjauksissa ja palautekyselyjen tulosten käsittelyssä.

Kaikki oppilaitoksessa toimivat

Seksuaalinen häirintä

Kaikkien tasapuolinen kohtelu. Tiedottamisen kehittäminen.

Ennaltaehkäisevää keskustelua ja toimintamallien läpikäyntiä yhteisesti

Kaikki oppilaitoksessa toimivat

Oppimisen tuki

Esteetön saatavuus

Erilaiset tukimuodot ja oppimisympäristöt

Opetushenkilöstö ja muut oppilaitoksen asiantuntijat

Opiskelijakunnan toiminta

Kaikkien tasapuolinen kohtelu. Tiedottamisen kehittäminen.

Opiskelijakunnan hallitus ja toiminnasta vastaava ammatillinen ohjaaja valitsevat sopivat toimenpiteet

Koulutuspäällikkö Opiskelijakunnan hallitus ja toiminnasta vastaava ammatillinen ohjaaja

 

3.3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen, tiedottaminen ja päivittäminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lähtökohtana on selvitys oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta, joka tehdään kolmen vuoden välein työryhmän toimesta: opetuksen, opiskelijahuollon ja opiskelijoiden edustus. Johtoryhmä päättää työryhmän kokoonpanosta, joka määrittelee konkreettiset ja yhdenvertaiset toimenpiteen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamiseksi Careeria Oy:ssä.

Päivitetyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sisältö tehdään tunnetuksi henkilökunnalle ja opiskelijoille. Suunnitelma tallennetaan intranettiin ja Careerian ulkoisille sivuille.

LIITE 1. ”Tasa-arvo työ on taitolaji”

Linkki

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji_0.pdf