Ammatillinen koulutus kehittämisen keskiössä

10.8.2022

Careerian strategia kuvitettuna

Ammatilliseen koulutukseen on muutamana lähivuonna kohdistunut huomattavia muutoksia. Lainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin vuoden 2018 alusta lukien. Sen jälkeen on tehty useita pienempiä korjaavia lakimuutoksia, mutta suurin yksittäinen uudistus astui voimaan 1.8.2021. Tuolloin oppivelvollisuuslainsäädäntö ulotettiin koskemaan toisen asteen koulutusta. Uudistus oli merkittävä ja sen toteutusta epäiltiin laajasti. Kuuluin itsekin epäilijöiden joukkoon. Toteutus tuntuu kuitenkin sujuneen ennakoitua paremmin. Vain rahoituksen osalta on epäselvää, riittääkö se kattamaan uudistuksen mukanaan tuoman maksuttomuuden kaikki kustannukset, kun oppivelvollisuus on täydessä laajuudessaan vuoden 2023 syksyllä.

Alle vuoden päästä päättyvän hallituskauden loppupuolella on kiirehditty lainsäädäntöuudistusta, jonka pitäisi olla eduskunnan käsittelyssä lokakuussa. Uudistuksen tavoitteena on eriyttää oppivelvollisuuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen eli aikuiskoulutuksen rahoitusjärjestelmät toisistaan. Uudistuksen puolesta puhuu se, että aikuiskoulutus kykenee vastaamaan työelämän tarpeisiin joustavasti ja nopeasti. Oppivelvollisten määrä tulee syntyvyyden laskiessa vähenemään, jolloin toimivalla aikuiskoulutuksella tulee olemaan entistä tärkeämpi merkitys työelämän tarvitseman osaamisen tuottamisessa. Uudistuksen mukanaan tuomana vaarana on, että rahoituksen jakautuessa ja oppivelvollisten määrän vähentyessä myös jatkuvan oppimisen rahoitus vähenee. Käytännössä asia kuuluu seuraavalle hallitukselle, joka osana budjettiaan tulee ottamaan kantaa ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaan.

Valtiovarainministeriö julkisti oman budjettiehdotuksensa 5.8.2022. Tyrskystä toiseen seilannut budjettilaiva ui syvällä ja valtion velka tuntuu kasvavan vuodesta toiseen, joten tulevalla hallituksella on käsissään mittavien leikkausten tekeminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus budjettiehdotuksessa näytti kaikista väitteistä huolimatta laskevan ja kohonnut inflaatio sekä keväällä tehdyt palkkaratkaisut nostavat kustannustasoa entisestään.

Careeria on varautunut kustannusten nousuun budjetissaan, mutta tempoilevan rahoitustilanteen vuoksi talousarvion laatiminen on ollut erittäin vaikeaa. Epävarmuuteen voidaan varautua strategisella suunnittelulla ja Careerian hallitus käynnistikin vuonna 2020 laaditun strategian päivittämisprosessin jo keväällä 2022. Osana strategian päivittämistä toteutamme laajan tiedolla johtamisen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta kohdentamalla koulutuksia vastaamaan vielä paremmin työelämän paikallisia tarpeita. Muutosten jälkeen olemme entistä vetovoimaisempi ja halutumpi uudistuvien osaajien kehittäjä.

Pasi Kankare
Toimitusjohtaja/rehtori
Careeria Oy, CareeriaPlus Oy