Careeria mukana VIERKO-verkostohankkeessa parantamassa kotimaisten kielten opetusta

23.5.2024

Erivärisiä värikyniä nipussa.

Careeria osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan, 67 oppilaitoksen VIERKO-verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa kotimaisten kielten opetusta. Työryhmä 5 keskittyy ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen sekä työpaikkaohjaajien roolin vahvistamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen laatua ja lisätä monikulttuuristen opiskelijoiden sekä työntekijöiden mahdollisuuksia suomalaisessa työelämässä.

Kevään aikana hankkeessa on tehty kaksi kyselyä. Ensimmäisessä kyselyssä selvitettiin vieraskielisten ja monikulttuuristen työntekijöiden tilannetta Suomessa, ja siihen vastasi 1011 työelämän edustajaa. Tulokset osoittivat, että työllistymisen esteitä ovat heikko suomen kielen taito, yhteisen kielen puute ja hakijan koulutuksen puute. Toinen kysely, joka on parhaillaan käynnissä, kohdistuu vieraskielisten opiskelijoiden kokemuksiin osaamisen tunnistamisesta sekä teknologian hyödyntämisestä siinä. Tämän kyselyn tuloksia odotetaan vielä.

Aiemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tutkimuksissa on päädytty samoihin tuloksiin kuin VIERKO-hankkeen kyselyssä. Kielitaidon, koulutuksen ja ammattitaidon puutteet nousevat usein esiin. Suomen tai ruotsin kielen osaaminen on välttämätöntä monilla työpaikoilla, ja sen puute voi olla suuri este työllistymiselle. Ulkomailla hankittujen tutkintojen ja pätevyyksien tunnustaminen on myös vaikeaa, mikä voi johtaa siihen, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat päätyvät töihin, jotka eivät vastaa heidän osaamistaan. Lisäksi oletukset motivaation tai sopeutumiskyvyn puutteesta voivat vaikuttaa negatiivisesti työllistymismahdollisuuksiin ja johtaa vieraskielisten ja monikulttuuristen työntekijöiden osaamisen alikäyttöön.

Työelämän edustajat toivat esille, että suomen kielen taidon puute estää tehokkaan kommunikoinnin työpaikalla ja voi johtaa väärinymmärryksiin sekä työturvallisuusriskien kasvuun. Kyselystä myös selvisi, että monimuotoisuusstrategiat ja toimenpideohjelmat puuttuvat monista organisaatioista, mikä viittaa siihen, että monikulttuurisuuden hallintaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä on ilmennyt myös, että työnantajien ennakkoluulot ja asenteet ovat merkittäviä tekijöitä maahanmuuttajien työllistymisessä. Kokemukset maahanmuuttajien palkkaamisesta voivat vähentää ennakkoluuloja ja edistää monimuotoisuuden hyväksymistä. Tehokas ja saavutettava kielikoulutus, tutkintojen tunnustamisprosessien nopeuttaminen sekä mentorointi- ja verkostoitumisohjelmat ovat tärkeitä. Työharjoittelut ja oppisopimukset tarjoavat maahanmuuttajille mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan ja osoittaa osaamistaan.

Kyselyn tulosten perusteella kehitettävää on edelleen erityisesti suomen kielen opetuksessa ja tukitoimien lisäämisessä. Monimuotoisuusstrategioiden ja toimenpideohjelmien luominen sekä työyhteisöjen valmiuksien parantaminen monikulttuurisen työvoiman vastaanottoon ja ohjaukseen vaativat myös kehittämistä.

Kyselyssä positiivisena huomiona toistui monikulttuurisuuden arvostus ja vieraskielisten työntekijöiden tuomat uudet näkökulmat ja osaaminen työyhteisöihin. Monissa organisaatioissa arvostetaan vieraskielisten ahkeruutta ja motivaatiota, ja kansainvälisissä yrityksissä kielitaitoa pidetään arkipäivänä. Vieraskielisten kielitaitoa hyödynnetään myös asiakastyössä ja perehdytyksessä.

Työnantajien ja yhteiskunnan asenteiden muutos on välttämätöntä. Monimuotoisuutta edistävät kampanjat ja koulutukset voivat vähentää syrjintää. Kokonaisvaltaiset ratkaisut, kuten palvelujärjestelmän parantaminen ja maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen, ovat avainasemassa, jotta heidän osaamisensa voidaan hyödyntää ja heidän työllistymisensä edistyy.

Careeria jatkaa aktiivista osallistumistaan VIERKO-hankkeessa kehittäen uusia toimintamalleja ja tukitoimia, jotka parantavat monikulttuuristen ja vieraskielisten opiskelijoiden sekä työntekijöiden mahdollisuuksia menestyä suomalaisessa työelämässä.

Minna Perokorpi-Sulin
Asiantuntija
Careeria