Kohti kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullista kotoutumista

18.5.2022

Käsiä erilaisten kuvakkeiden äärellä.

Kotoutumisen edistämisessä on todettu olevan runsaasti haasteita sellaisessa muodossa, kun sitä nykyisin monesti järjestetään. Tämän vuoksi Valtioneuvosto on tehnyt kotoutumisen selonteon, jossa ilmenee laaja-alainen näkökulma kotoutumisen edistämisen ja osallisuuden vahvistamisen, sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kehittämistarpeisiin yhteiskunnassamme. Maahanmuuttotaustaisten työllisyyden ja osallisuuden merkitys on kiistämättä kasvava, ja kotoutumisen edistämistä on tehostettava: se on kytkettävä paremmin osaksi rakenteellista palvelu- ja koulutusjärjestelmän kehittämistä, jotta myös maahanmuuttotaustaisten tarpeisiin pystytään vastaamaan aikaisempaa joustavammin, toimivammin ja tehokkaammin. Erityisesti maahanmuuttotaustaisten äitien kotoutumisen edistämistarpeeseen on viime vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota, sillä huoli on suuri. Positiiviset osallisuuden kokemukset ovat yhteydessä kotoutumiseen ja heijastuvat myös perheiden hyvinvointiin sekä lasten koulunkäyntiin. Tätä blogitekstiä kirjoittaessani tiedetään jo, että uudet kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan syksyllä 2022 ja tällä hetkellä on lausuntokierroksella eduskunnan esitys kotoutumislainsäädännön uudistamisesta.

Aikuisia ja lapsia koulun pihalla.

Kielen oppiminen on avain kotoutumiseen, osallisuuteen sekä yhdenvertaisuuden kokemuksiin yhteiskunnassa. Kielen oppiminen vie kuitenkin useita vuosia ja vaatii riittävän pitkäjänteistä opiskelua. Kotoutumisaika on kolme vuotta maahan muuttamisesta, mutta entä jos kotoutumiskoulutuksen kursseille osallistuminen on hankalaa ja katkonaista esimerkiksi hyvin pienten lasten hoitamisen tai jatkuvien sairastelujen vuoksi? Kotoutumiskoulutuksen kurssilta putoaa myös hyvin pian pois, jos poissaoloja kertyy – uutta kurssia saattaa joutua odottelemaan useita kuukausia, ja toisaalta kovin pieni lapsi ei vielä ole valmis varhaiskasvatukseenkaan. Kuinka maahanmuuttotaustaiset mahdollisesti useitakin vuosia kotona pieniä lapsia hoitaneet vanhemmat saataisiin siis entistä paremmin osallisiksi, kohti kielen oppimista ja kotoutumista, sekä sen myötä ammattiin johtaviin opintoihin ja työelämään?

Maahanmuuttajaäitejä ja lapsia leikkimässä yhdessä.

Aikaa kohtaamisille – osallisuuden kokemukset, kielitaidon kehittyminen ja yhteiskuntatietoisuus edistävät kotoutumista

Vantaa toimii vastuullisena edelläkävijänä kotoutumista edistävässä toiminnassa: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanketta toteutetaan yhteistyössä Careerian, Vantaan perusopetuksen sekä Vantaan osaamiskeskuksen kanssa. Vuodesta 2017 toimineen hankkeen tavoitteena on maahanmuuttotaustaisten vanhempien osallisuuden lisääminen, suomen kielen oppiminen, matemaattisten valmiuksien parantaminen, kotoutumiskoulutuksen sisältöihin, yhteiskuntaan ja työelämään tutustuminen sekä sen myötä opintoihin tai työelämään ohjautuminen. Lukuvuonna 2021–2022 ryhmiä on kuudella vantaalaisella koululla ja vanhemmat osallistuvat toimintaan noin neljänä päivänä viikossa, joista kolme sisältää opiskelua perusopetuksen alkuopetusluokissa. Yhteistyö perusopetuksen kanssa mahdollista eri kieli- ja kulttuuriryhmien välistä dialogia sekä tukee maahanmuuttotaustaisia vanhempia oman lapsen kasvamisen ja koulunkäynnin tukemisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksi päivä viikossa on varattu laajemmin suomen kielen funktionaaliseen oppimiseen ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Erityisen mieleistä monille vanhemmille on kielen oppimisen lisäksi aito kohtaaminen, toiminnallisuus ja sosiaalisuus: ryhmässä oppii laaja-alaisesti monenlaisia tärkeitä ja ryhmän tarpeisiin vastaavia taitoja, saa tietoa yhteiskunnasta ja toimintatavoista, tutustuu oman lähiympäristön ja pääkaupunkiseudun palveluihin, voi kysyä apua ja saada uusia ystäviä sekä vertaistukea.

Tuetusti eteenpäin – työkokeilun kautta ammattiopintoihin ja työelämään

Hankkeessa toteutetaan paikallisesti erilaisia joustavia ja tilannekohtaisia ratkaisuja jokaisen oppijan tarpeet huomioiden. Jotta opiskelu on pienen lapsen vanhemmalle mahdollisimman sujuvaa, toimii hankkeessa myös Vantaan osaamiskeskuksen kautta työkokeilijoita lastenhoitajina. Vanhemmat voivat tarpeen mukaan jättää lapsen välittömässä läheisyydessä toimivaan lapsiparkkiin, ja keskittyä opiskeluun. Hanke ei johda ammatti- tai osatutkintoon, vaan tukee aiempaa innovatiivisemmin kotoutumista ja opintoihin tai työelämään ohjautumista: kotivanhemmuudesta kohti aktiivista toimijuutta ja yhteiskunnan täysivertaista osallisuutta, sopivasti tuetuin askelin.

Keskeisenä toimintaperiaatteena hankevuoden loppupuolella onkin kolmen kuukauden mittainen työkokeilujakso vanhempaa itseään kiinnostavalla alalla. Työkokeilujakson erittäin käytännöllisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohessa tutustutaan samalla myös entistä enemmän erilaisiin uramahdollisuuksiin, omiin vahvuuksiin, tulevaisuuden haaveisiin ja työelämätaitoihin. Toisinaan opiskeluhaaveet konkretisoituvat jo kesken hankevuoden: osa ohjautuu opintoihin ja joidenkin kanssa tarkastellaan vielä erilaisia mahdollisuuksia yhdessä osaamiskeskuksen kanssa sekä haetaan opiskelupaikkaa viimeistään keväällä seuraavalle vuodelle. Jokainen hankkeeseen osallistuja on jo ottanut isoja askelia osallistuessaan ryhmän toimintaan ja saanut tarpeidensa sekä toiveidensa mukaista ohjausta, osallisuuden kokemuksia ja lisää kielitaitoa sekä monenlaisia valmiuksia omalle elämänpolulleen.

Innovatiivinen kotoutumista edistävä toiminta jatkuu

Vaihtoehtoisia tapoja kotoutumisen edistämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen on jo tovin etsitty, ja tässäpä onkin mielestäni eräs merkityksellinen sekä paljon kiitostakin saanut toimintatapa, josta ovat myös muut kaupungit, kuten Helsinki ja Espoo, ottaneet mallia. Erityisen mahtavaa on se, että voin ilokseni todeta hankkeessa tehdyn hyvän ja edistyksellisen työn siirtyvän paljon kritisoidusta ”hankehumpasta” kohti kestävää toimintaa Vantaan kaupungilla syksyllä 2022 Vantaan osaamiskeskuksen alaisuuteen. Hyvä Vantaa, kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen sekä innovatiivisen kotoutumisen edistämistä tukeva Suomen monikulttuurisin kaupunki!

Asiasanat: kotoutuminen, kotoutumisen edistäminen, maahanmuuttotaustainen, suomen kieli, työkokeilu, opinnot, ammatti, työllistyminen, hanke

Heidi Naukkarinen
luokanopettaja (KM)
monikulttuurisen opetustyön asiantuntija
Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeen opettaja, Careeria
Suomenopettajat ry:n hallituksen jäsen, perusopetukseen valmistavan opetuksen työryhmän koordinaattori sekä OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) jäsen
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistyksen (EKOAY) hallituksen varajäsen