Muu ammatillinen ja markkinaehtoinen koulutus ammattilaisten osaamisen tukena

7.9.2022

Mies selin ja kaksi naista keskustelemassa.

Työelämän muutokset, uusi tutkimustieto ja alan kehitys haastavat henkilökuntaa myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Tästä johtuen jatkuva oppiminen ja kehittyminen on oleellista henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä. Tutkintokoulutusten lisäksi Careeria mahdollistaa työikäisten osaamisen kehittymistä myös muun ammatillisen ja markkinaehtoisten koulutusten avulla.

Muu ammatillinen koulutus hyvinvoinnin ja kasvatuksen yksikössä

Muu ammatillinen koulutus on ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, joka ei johda tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen. Muu ammatillinen koulutus rahoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Ammatillista osaamista syventävän ja täydentävän koulutuksen tulee aina liittyä koulutuksen järjestämisluvassa mainittuihin tutkintoihin. Muuta ammatillista koulutusta sitoo lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijoilta perittävistä maksuista (681/2017).

Tänä vuonna Careeriassa hyvinvoinnin ja kasvatuksen yksikössä järjestetään muuna ammatillisena koulutuksena lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjausvalmennus -koulutusta. Ensi vuoden alkuun on suunnitteilla toiminnallinen aistiohjaajakoulutus. Muuna ammatillisena koulutuksena on aiemmin järjestetty mm. päihdetyön koulutusta, työnohjaajakoulutusta, aistiohjaajakoulutusta ja seksuaalikasvattajakoulutusta.

Muu ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti koulutusta, jota suunnitellaan siihen työelämän tarpeeseen, johon tutkintoon tai tutkinnon osaan tähtäävä koulutus ei pysty vastamaan. Muun ammatillisen koulutuksen sisältöä ei sido ammattitaitovaatimukset eivätkä arviointikriteerit. Muu ammatillinen koulutus on täsmäkoulutusta työelämän alati muuttuviin ja laajeneviin vaatimuksiin.

Markkinaehtoisella koulutuksella koulutusta suoraan yrityksen tarpeisiin

Markkinaehtoisilla koulutuksilla tarkoitetaan koulutuksia, joita ei rahoiteta valtiorahoitteisesti. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa yhdessä järjestettävät yhteishankintakoulutukset sekä yritysten oppilaitokselta ostamat koulutukset. ELY-keskuksen kanssa yhteishankintana toteutettavien koulutuksen rahoituksesta vasta TE-hallinto yhdessä yrityksen kanssa. Esimerkkejä näistä koulutuksista ovat RekryKoulutus ja MuutosKoulutus. RekryKoulutuksen kautta yrityksen on mahdollista hankkia lisää työvoimaa ja MuutosKoulutuksen avulla yritys voi tukea henkilöstön uudelleen kouluttautumista tilanteessa, jossa se joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään. Careeriassa yhteishankintana on toteutettu sekä Muutos- että RekryKoulutuksia. Muutoskoulutuksissa lomautetut tai irtisanonut henkilöt ovat päässeet tutustumaan uuteen alaan valitsemalla itseä kiinnostavia opetuspäiviä Careerian laajasta tarjonnasta.

Meillä hyvinvoinnin ja kasvatuksen yksikössä MuutosKoululaisia on osallistunut hoiva-avustajien opetuspäiviin. Tämä on ollut antoisaa sekä osallistujalle että ryhmälle, kun MuutosKoulutuksen opiskelijat ovat voineet tuoda omia näkökulmiaan keskusteluihin. Opetukseen osallistuminen hyödyttää alaan tutustumisen lisäksi myös siinä, että MuutosKoulutuksen aikana hankittu osaaminen otetaan huomioon, jos henkilö hakeutuu varsinaiseen alan koulutukseen. Yhteishankintana järjestettävistä koulutuksista voi lukea lisää ELY-keskuksen sivuilta.

RekryKoulutuksen avulla yritys tai kunta voi nimensä mukaisesti rekrytoida henkilökuntaa, jonka kouluttamiseen he pääsevät osallistumaan työelämäjaksojen avulla. Sosiaali- ja terveysalalla lainsäädäntö määrittää tarkasti henkilökunnan koulutusvaatimuksia, joten vakinaisempaan hoitotyöhön pelkkä RekryKoulutus ei riitä. Tavoitteena onkin usein, että koulutuksen jälkeen osallistujat jatkavat varsinaiseen alan koulutukseen, esimerkiksi hoiva-avustajiksi. Tällöin on oleellista, että RekryKoulutus suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa niin, että opiskelijat saavuttavat jo RekryKoulutuksen aikana niitä taitoja, joita tarvitaan varsinaisessa ammatillisessa koulutuksessa eikä aika mene ”hukkaan”.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla, kuten työelämässä muutenkin, ammattilaisten osaamisen ylläpitäminen on oleellista, mutta aina se ei vaadi kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista, vaan siihen voi riittää yhden yksittäisen aihealueen osaamisen päivittäminen. Työnantajien näkökulmasta tärkeää on, että koulutuksia toteutetaan myös räätälöidysti oman henkilöstön osaamistarpeiden mukaisesti. Näihin täsmätarpeisiin voidaan vastata koulutuksilla, jotka yritys ostaa oppilaitokselta. Kun koulutus suunnitellaan huolellisesti yhteistyössä yrityksen kanssa, vastaa se varmasti juuri siihen osaamistarpeeseen, joka yrityksellä on. Esimerkiksi ergonomiaa voidaan opiskella oppilaitoksemme tiloissa niiden apuvälineiden avulla, joita meillä on, ja sellaisissa kuvitteellisissa tilanteissa, joita koulutuksen opettaja voi kuvitella yrityksen työntekijöiden kohtaavan työssään. Näin toteutetulla koulutuksella osaamista saadaan varmasti kehitettyä. Jos koulutuksesta kuitenkin halutaan vielä enemmän hyötyä, suunnitellaan se yhdessä yrityksen edustajan kanssa ja itse koulutustapahtuma voidaan toteuttaa yrityksen omissa tiloissa, jolloin myös käytettävät välineet ovat henkilökunnalla joka päivä käytössä olevia, ja opit on helpompi viedä työntekijöiden omaan arkeen. Yrityksen omien ja oppilaitoksen tilojen lisäksi markkinaehtoisia koulutuksia voidaan järjestää myös verkon välityksellä, jolloin koulutuksissa on mahdollista kehittää työntekijöiden osaamista fyysisestä sijainnista riippumatta. Tässä tilanteessa ergonomian käytännön harjoitukset eivät ehkä kuitenkaan ole se kannattavin koulutuksen aihe, mutta moni muu voi olla.

Kaiken kaikkiaan osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen sekä hyvä yhteistyö työelämän kanssa on oleellista muun ammatillisen ja markkinaehtoisten koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Näissä koulutuksissa meitä eivät sido tutkinnon perusteet ja tätä vapautta käytämme mielellämme!

Teija Simonsson
Opettaja
Hyvinvointi ja kasvatus
Careeria

ja

Anna Laine
Opettaja
Hyvinvointi ja kasvatus
Careeria