Strategialähtöistä kehittämistä

8.11.2022

Lamppurivi, joista vain yksi palaa.

Careerian kehittämistoiminta on viimeisen vuoden aikana työstetty entistä strategialähtöisemmäksi. Kehittämistyö on jäsennetty kehittämisen kärkiin, jotka nousevat Careerian strategiasta. Kärjistä nostetaan kullekin vuodelle Careerian yhteiset kehittämistavoitteet, joiden toteutumista tuetaan ja seurataan läpi vuoden. Kärkien tavoitteet ohjaavat kehittämistyötä yksiköissä sekä uusien ulkoisesti rahoitettujen hankkeiden suunnittelua. Tuloksena on kehittämistyön tavoitteiden ja suuntien selkiytyminen.

Ammatillista koulutusta on jatkuvasti aktiivisesti kehitettävä, koska olemme osa muuttuvaa yhteiskuntaa ja maailmaa. Tällä hetkellä uusia toimintamalleja rakennetaan erityisesti digitalisuudessa, työelämässä oppimisessa ja oppimisympäristöissä. Lisäksi kuntakokeiluihin linkittyvät jatkuvan oppimisen hankkeet edistävät ammatillisesta koulutuksesta työllistymistä työelämäyhteistyön ja opiskelun aikaisen ura- ja työllistymistaitojen ohjauksen kautta.

Kehitämme parhaillaan digitaalisia oppimisympäristöjä saavutettavammiksi kaikille oppijoille, selkeytämme opiskelijan digitaitojen kehittämispolkuja ja rakennamme digitaalisia oppimisympäristöjä. Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun joustavasti myös työn ohella ja tuovat vaihtoehtoja oppijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin. Laadukkaiden digitaalisten oppimisympäristöjen rakentamiseen tarvitaan osaamista ja aikaa, jotta niissä opiskelu on sujuvaa ja tuloksekasta.

Careeria on mukana useassa laajassa hankkeessa, joissa kehitetään yhteisiä valtakunnallisia ammatillisen koulutuksen toimintamalleja. Me olemme mukana mm. ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin, oppimisanalytiikan, opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen, vastuullisuuden ja digiosaamisen kehittämisessä. Idea yhteisesti tehdystä ja kaikkien oppilaitosten ja opiskelijoiden hyödyksi tulevasta uuden kehittämisestä on hyvä. Toivotaan, että hankkeet pääsevät kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa.

Taina Paananen
Kehittämispäällikkö
Laatu, kehittäminen ja vastuullisuus
Careeria

Lisää tietoa Careerian hankkeista ja projekteista: Hankkeet ja projektit