Tällainen on nykypäivän tyypillinen aikuisopiskelija – tunnistatko itsesi?

4.6.2024

Tämän päivän ammatillinen opiskelu on ihan kaikkien juttu ikään tai alaan katsomatta. Tilastoja tarkastelemalla kuitenkin löytyy aikuisopiskelijan arkkityyppi, jonka voi useimmin tavata ammatillisen koulutuksen parista.

Tämän artikkelin tiedot on koottu opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. Tilastot ovat vuodelta 2022.

Ketkä hakevat opiskelemaan?

Vuonna 2022 uusia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli yhteensä 95 190. Tähän lukuun on laskettu sekä toisen asteen opiskelijat että aikuiset opiskelijat aina eläkeikään asti. Jos opiskelijajoukko rajataan vain yli 20-vuotiaisiin, kokonaismäärä on 62 748. Noin kaksi kolmannesta kaikista ammatillisen koulutuksen aloittavista on siis aikuisia opiskelijoita.

Yli 20-vuotiaista opiskelijoista miehiä oli 24 726 ja naisia 38 019. Prosenttilukuina miesten osuus on 40 % ja naisten 60 %.

Yli 20-vuotiaiden joukossa eniten ammatillisen koulutuksen uusia opiskelijoita on 20–40-vuotiaissa. Lukumäärältään eniten on 21-vuotiaita (4137 kpl), ja opiskelijamäärät vähenevät pikkuhiljaa iän kasvaessa. Kolmenkympin kohdalla määrät lähtevät hetkeksi uudestaan nousuun ja pysyvät yli 3000:ssa ikävuosina 30–34. Onkohan tässä kohtaa tyypillinen uuden suunnan etsinnän paikka? Opiskelijoita on kuitenkin tasaisesti kaikissa ikäryhmissä – vielä 60-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin asti, joita on ollut yli 1700.

Kuva 1. Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat iän mukaan jaoteltuna.

Miltä pohjalta opiskelemaan lähdetään?

Reilulla kolmanneksella (35 %) yli 20-vuotiaana opiskelemaan lähteneistä on taustalla ammatillinen perustutkinto. Suuri osa on myös opiskelijoita, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta tai jotka eivät ole ilmoittaneet aiempaa tutkintoaan (28 %). Kolmanneksi yleisimpänä aikaisempana tutkintona nousee esille alemman korkea-asteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (10,6 %).

Kuva 2. Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen aloittaneiden vähintään 20-vuotiaiden opiskelijoiden aikaisempi koulutus.

Tilastojen mukaan näyttää siltä, että mitä lyhyempi aika edellisestä opiskelusta on, sitä todennäköisemmin opiskelemaan lähdetään. Yli 20-vuotiaiden aloittavien opiskelijoiden kohdalla tavallisinta on, että edellisestä koulutuksesta on aikaa 1–8 vuotta, ja tälläkin välillä yksi vuosi on kaikkein yleisin aika.

Kuva 3. Kulunut aika vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen aloittaneiden, vähintään 20-vuotiaiden opiskelijoiden aikaisemmasta korkeimmasta koulutuksesta.

Mikä on suosituin ammatillisten opintojen ala?

Yli 20-vuotiaiden ammatillisten tutkintojen opiskelijoiden keskuudessa eniten vetävät puoleensa terveys- ja hyvinvointialat, joita lähtee opiskelemaan noin joka kuudes (17 %) tästä joukosta. Selvästi suurin osa näiden alojen opiskelijoista on valinnut lähihoitajaopinnot.

Jos mukaan vertailuun otetaan myös nuorimmat opiskelijat, tekniikan alat nousevat kärkeen, mutta aikuisten opiskelijoiden kohdalla ne jäävät suosiossa toiselle sijalle 12,6 prosentin osuudella. Kolmantena aivan tekniikan alojen perässä ovat palvelualat 12,5 prosentilla.

Kuva 4. Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen aloittaneet, vähintään 20-vuotiaat uudet opiskelijat aloittain.

Tyypillinen opiskelija tai ei – tilaa ja vaihtoehtoja on silti

Näiden tietojen pohjalta alkaa hahmottua kuva tyypillisestä ammatillisen koulutuksen aloittavasta aikuisopiskelijasta. Hän voisi olla seuraavanlainen:

  • 32-vuotias
  • nainen
  • terveys- ja hyvinvointialaa opiskeleva, tähtäimessä lähihoitajan tutkinto.

Vaikka näin leikkimielisesti voikin kuvailla tyypillisen aikuisopiskelijan, ammatillisen opiskelun maailmaan mahtuu yhtä paljon erilaisia tyyppejä kuin on opiskelijoitakin. Se aikuisena opiskelussa onkin parasta: jokaiselle löytyy jotain ja opinnot muotoutuvat usein juuri sen mukaan, millaista opiskelu- ja työkokemusta kullakin on jo takanaan ja mihin suuntaan haluaa osaamistaan kehittää.

C niin kuin Careeria – oikea vaihtoehto osaamisen päivittämiseen!

Tutustu Careerian tarjoamiin monipuolisiin opiskelumahdollisuuksiin ja toteuta urahaaveesi motivoivassa ympäristössä, sinulle sopivalla tavalla.

Etsi kiinnostava koulutus