Turvallinen oppimisympäristö

24.8.2022

valkoinen suojakypärä miehen kädessä.

Miten rakennetaan turvallinen oppimisympäristö? Tätä minulta usein kysytään ja tätä myös minä pidän oman työni kannalta tärkeimpänä kysymyksenä. Oppimisympäristön turvallisuus koostuu monista asioista ja ennen kuin oppimisympäristön turvallisuutta pohditaan, on määriteltävä mitä pidetään oppimisympäristönä. Lakia tulkittaessa olen tullut siihen tulokseen, että kaikkia niitä paikkoja, missä lukujärjestyksen mukaista opetusta järjestetään, tulee laskea oppimisympäristöksi. Myös oppilaitoksen ulkopuolisia työmaita, työssäoppimispaikkoja tai muita vierailukohteita, vaikka nämä eivät suoraan ole meidän omistuksessamme tai määräysvaltamme alla.

Oppilaitoksen omissa tiloissa voidaan huolehtia mm. siisteydestä, työvälineiden kunnosta ja suojauksista, toiminnan ja käytön ohjeistuksista, riskikartoituksista yms. Näistä asioista huolehtiminen vaikeutuu kuitenkin, kun siirrytään omien tilojen ulkopuolelle. Usein nämä asiat myös vähän unohtuvat hektisen toiminnan keskellä. Oppilaitoksen vastuu ei kuitenkaan muutu, vaikka toimintaympäristö muuttuu.

Oppilaitosten ulkopuolisilla työmailla ovat opettajat mukana ja pääsääntöisesti käytetään oppilaitoksen kalustoa. Oppilaitoksen ulkopuolinen työpaikka tuleekin rakentaa samojen periaatteiden mukaisesti kuin oppilaitoksen omat opetustilatkin. Sinne pätevät samat säännöt ja ohjeet. Ulkopuolisen työmaan turvallisuus tulee varmistaa kartoittamalla kohdekohtaisesti työn ja työympäristön riskit, sekä tehdä tarvittavat hallintakeinot. Tämä sisältää siisteyden, laitteiston kunnon ja suojaukset, työskentely-ympäristön muuttujat (kompastumisvaarat, liukastumiset yms.). Mikä onkaan parempi keino huolehtia tästä kuin tekemällä kartoitukset yhdessä opiskelijoiden kanssa, osana opetusta. Ilokseni olenkin nähnyt tällaista toimintaa aloilla. Tämä pitää kuitenkin saada osaksi toimintakulttuuria.

Perustutkintojen opetuksesta yli kolmasosa suoritetaan työssä oppimalla. Opiskelijalle tehdään koulutussopimus ja työnantajan kanssa käydään läpi vastuut ja velvollisuudet. Oppilaitoksen lain mukainen vastuu on varmistaa opiskelijan työssäoppimispaikan turvallinen toiminta. Meidän tulee siis varmistaa, että työssäoppimispaikassa toteutetaan riskienhallintaa, käytetään lain mukaisia työvälineitä ja työtapoja sekä kerätään poikkeamailmoituksia ja reagoidaan niihin. Kuitenkin todellisuus on usein sitä, ettei oppilaitoksella ole kauheasti valinnanvaraa ja työpaikan toimintaan voi olla vaikea puuttua. Erittäin tärkeää olisikin, että opiskelija kävisi työpaikalla läpi oman työympäristönsä turvallisuutta ja kartoittaisi sen riskit. Careeriassa on Moodle-alustalle valmisteltu tätä varten materiaali.

Osa opiskelijoista on alle 18-vuotiaita, jolloin heitä koskee laki nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 4 § (475/2006). Tämä tarkoittaa sitä, että kun 16–17-vuotias nuori tekee lain mukaan määriteltyä vaarallista työtä, on hänestä tehtävä ilmoitus aluehallintovirastoon. Ilmoituksen tekeminen on oppilaitoksen vastuulla yhdessä työssäoppimispaikan kanssa. Tämä ilmoitus jää kuitenkin todellisuudessa usein tekemättä. Syynä tähän on varmasti prosessin epäselvyys ja vaikeus. Tämä ongelma on myös kaikkia koulutuksen järjestäjiä koskeva, emmekä ole tämän kanssa yksin. Careeriassa tähän on määritelty prosessi ja ohjeistettu ilmoituksen tekeminen.

On myös muistettava varmistaa työympäristön turvallisuus, kun lähdetään opiskelijoiden kanssa vierailuille tai matkoille oppilaitoksen ulkopuolelle. Samat järjestyssäännöt ja muut säännöt ovat myös tuolloin voimassa. Myös ulkomailla toteutettavat työssäoppimis- tai opiskelijavaihtojaksot tulee ohjeistaa ja hoitaa samojen periaatteiden mukaisesti.

Oppimisympäristöjä on siis monia ja niiden turvallisuus ei hoidu itsestään eikä ilman kaikkien panostusta. Aina kun opiskelijan kanssa tehdään opetussuunnitelman mukaisia toimia, tulee muistaa varmistaa tuon tekemisen turvallisuus. Ohjeita ja neuvoja voi aina kysyä, tehdään yhdessä turvallinen toimintaympäristö kaikille Careerian opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kim Lindroos
Turvallisuuspäällikkö
Careeria

Finlex: Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä