Työelämäyhteistyöllä onnistumisen kokemuksia

27.9.2023

Käsi asettamassa neliöitä riviin, yläpuolella teksti new skill ja alapuolella teksti loading.

Työelämäfoorumit ovat oppilaitoksen ja työelämän edustajien kohtaamisia, joiden tavoitteena on syventää ja edistää yhteistyötä. Tapaamisissa tunnistetaan onnistumisia, haasteita ja nostetaan keskusteluun yhteisesti tärkeäksi koettuja aiheita. Osa työpaikoista kärsii työvoimapulasta ja alan vetovoiman lisääminen on yhteinen tehtävä, johon on yhdessä etsittävä ratkaisuja.

Tehokas tapa luoda myönteistä mielikuvaa ja lisätä alan vetovoimaisuutta ja myös sitouttaa opiskelijat alaan on onnistuneesti sujunut työpaikalla tapahtuva oppiminen. Kun opiskelija tuntee itsensä tervetulleeksi, saa riittävästi tukea ja ohjausta sekä tuntee olevansa osa työyhteisöä, hän kokee olevansa oikealla alalla ja tehneensä hyvän valinnan. Samalla itseluottamus kasvaa ja motivaatio oppia lisääntyy. Usein opiskelija myös työllistyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaansa, mikä on win–win -tilanne sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on keskeinen ammatillisen koulutuksen oppimismenetelmä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa ammattilaiseksi kasvamista sekä nuorille että aikuisille, koska työpaikalla opiskelija kohtaa työpaikan arjen monipuolisine työtehtävineen ja vuorovaikutustilanteineen. Ammatillisen kasvun kannalta tärkeä itsearviointikyky kehittyy, kun opiskelija soveltaa oppimaansa erilaisiin tilanteisiin, saa monipuolisia uusia oppimiskokemuksia ja oppii reflektoimaan tekemistään ja arvioimaan työnsä tuloksia.

Millaisia tulevaisuuden osaajat ovat ja millaisia vaatimuksia heihin kohdistuu? Työpaikat ovat erilaisia, mutta keskeisiä työelämätaitoja ovat kädentaitojen lisäksi sosiaaliset taidot, jotka korostuvat asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa. Ratkaisukeskeisyys, yrittäjämäinen työote ja liiketoimintaosaaminen ovat myös tärkeitä monella alalla.

Työelämän edustajien mielestä opiskelija hyötyy työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta parhaiten, jos opiskelijalla on riittävä osaamisen lähtötaso ja jakso on tarpeeksi pitkä. Tällöin opiskelija ehtii kohdata erilaisia asiakkaita ja kehittää vuorovaikutus-, myynti- ja kädentaitojaan monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä. Työelämässä opiskelija tottuu myös työelämän työtahtiin.

Työpaikkojen ja oppilaitosten välinen vuoropuhelu antaa työelämälle tietoa koulutuksen sisällöistä ja oppilaitokselle mahdollisuuden päivittää tietonsa työelämän osaamisvaatimuksista. Tällöin työpaikoille saadaan ammattitaitoista työvoimaa ja voidaan rakentaa sujuvia oppimispolkuja opiskelijoille. Tärkeä osa yhteistyötä on muokata koulutusta työelämän muuttuvia osaamistarpeita vastaavaksi. Keskeinen edellytys tälle on, että työpaikkojen ja oppilaitosten toimijoilla on jatkuvasti päivittyvä ymmärrys työelämän muuttuvista haasteista – yhdessä ja yhteistyössä.

Päivi Makkonen
Koulutuspäällikkö
Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
Careeria