Yhteistyön kehittämistä muutospajassa – Ennakkosuunnittelu varmistaa onnistumisen

15.6.2022

Kuvaus työpaikan ja koulutuksen järjestäjän yhteisestä ennakkosuunnittelusta.

Ammatillisessa koulutuksessa yhteistyötä ja toimintamalleja voidaan kehittää muutospajamenetelmällä yhdessä työelämän, opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän kesken. Muutospajassa havainnoidaan, arvioidaan ja toteutetaan yhdessä. Muutospaja on kehittävän työntutkimuksen metodologiaan pohjautuva menetelmä, jossa tarkastellaan koko työtoiminnan rakennetta ja sen vuorovaikutussuhteita yhdessä työtä tekevien kanssa. Muutospajan perusajatuksena on kehittää toimintatapoja, jotka parantavat myös työhyvinvointia.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.” ”Hyvin suunniteltu vaatii enää toteutuksen.” Ennakkosuunnittelu selventää tavoitteet, tehtävät, aikataulun, vastuut sekä helpottaa yhteistyötä. Hyvä ennakkosuunnittelu näkyy parempana lopputuloksena.

Careeria oli mukana Yhdessä Parasta -hankkeessa (8/2020–6/2022), joka kokosi yhteen 76 ammatillista koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Yhdessä Parasta -hankkeen tavoitteena oli
• luoda vertaistoiminnan keinot ja menetelmät palvelu- ja toimintaprosessien käyttöönoton edistämiseksi
• laadukas HOKS-prosessi
• laadukas koulutus- ja oppisopimusprosessi
• laadukas työpaikalla järjestettävän koulutuksen palveluprosessi.

Yhdessä Parasta -hankkeen aikana Careeriassa kehitettiin muutospajan avulla yhteistyötä työelämän ja opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyön kehittäminen muutospajassa

Muutospaja on oivallinen keino selkeyttää ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kehittämisen ei aina tarvitse olla raskas prosessi, vaan jo muutamalla tapaamisella saadaan oikeiden menetelmien avulla nostettua esille asioita, jotka kaipaavat tarkennusta ja työstöä. Muutospajassa ei etsitä syyllisiä vaan syitä, joihin pyritään yhdessä löytämään ratkaisut. Muutospajassa edetään kokonaiskuvasta yksityiskohtien kautta jäsentämiseen. Pohdinta, analyysi, keskustelu ja yhteinen ymmärrys ovat olennaisessa osassa tekemistä, ja vasta lopussa vastataan kysymykseen, miten, kehittäen ratkaisuja ja ideoita. Muutospaja kasvattaa eri toimijoiden ymmärrystä, antaa mahdollisuuden kokemusten, odotusten ja toiveiden jakamiseen. Muutospajassa etsitään ja kartoitetaan kehittämiskohtia yhteisideoinnin ja -kehittämisen avulla kohti uuden toimintamallin rakentamista.

Ammatillisessa koulutuksessa työelämän ja opiskelijoiden kuuleminen ja mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen varmistaa parhaimman lopputuloksen. Yhdessä Parasta -hankkeen aikana Careeriassa toteutettiin kaksi yhteistyön muutospajaa. Muutospajoissa pohdittiin yhteistyötä ensin työelämän ja koulutuksen järjestäjän kesken ja sen jälkeen työelämän, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken.

Piirros työelämän ja koulutuksen yhteistyön muutospajasta.

Ammatillisessa koulutuksessa työelämän ja opiskelijoiden kuuleminen ja mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen varmistaa parhaimman lopputuloksen. Yhdessä Parasta -hankkeen aikana Careeriassa toteutettiin kaksi yhteistyön muutospajaa. Muutospajoissa pohdittiin yhteistyötä ensin työelämän ja koulutuksen järjestäjän kesken ja sen jälkeen työelämän, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken.

Toisessa, yhteistyön muutospajassa matkailualan työelämän edustajat, opiskelijat, opettajat ja koulutuspäällikkö jatkoivat edellisen muutospajan pohjalta. Muutospajan aikana syvennettiin tietoa mm. kokemustarinoiden avulla ja yksilöitiin ennakkosuunnittelua eri toimijoiden näkökulmasta katsottuna.

Lopputuloksena muutospajoista on ennakkosuunnittelu kahdella eri tasolla:
• työelämän ja koulutuksen järjestäjän kesken sekä
• opiskelijan, työelämän ja koulutuksen järjestäjän kesken.

Kuva tulevaisuuden osaamistarpeista  työelämän ja koulutuksen järjestäjän yhteydenpidosta.

Ennakkosuunnittelu varmistaa työelämässä oppimisen onnistumisen

Muutospajojen aikana tunnistettiin yhteistyöhön liittyviä erilaisia ristiriitoja: viestintä, eri roolien vastuut ja tehtävät, palaute, osaamisen kehittymisen seuranta, tavoitteet, työnjako, perehdytys. Ristiriidat ilmenevät työelämässä oppimisen aloituksessa ja jakson aikana ongelmina, joiden selvittämiseen/tiedottamiseen ei ole selkeää prosessia.

Ennakkosuunnittelu on tärkeä osa ammatillista koulutusta, kun lähdetään sopimaan opiskelijan työelämässä oppimisen jaksosta. Muutospajojen pohjalta rakennettiin ennakkosuunnittelumalli, jossa on kirjattuna vastuut ja tehtävät työelämässä oppimiseen liittyen opiskelijalle, työelämän sekä koulutuksen järjestäjän edustajille. Ennakkosuunnittelu sisältää myös työelämän ja koulutuksen järjestäjän yhteisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen ennen kuin opiskelija astuu kuvaan mukaan.

Kuva työelämän ja koulutuksen järjestäjän yhteisestä suunnittelusta opiskelijan perehdyttämiseksi.

Ennakkosuunnittelumalli otetaan käyttöön matkailualan tutkinnoissa elokuusta 2022 eteenpäin. Prosessia kehitetään edelleen opiskelijoilta, työelämältä ja koulutuksen järjestäjän toimijoilta saadun palautteen avulla. Toivottavasti ennakkosuunnittelumalli jalkautetaan pian myös muihin Careerian tutkintoihin.

Onnistunut ammatillinen koulutus, työelämässä oppiminen vaatii opiskelijan, työelämän edustajan sekä opettajan välistä aktiivista toimintaa ja avointa yhteistyötä.

Katja Venäläinen
Projektipäällikkö
Laatu, kehittäminen ja vastuullisuus
Careeria