Opintojen rahoitus

Kelan opintotuki

Opintotukea myönnetään päätoimisiin opintoihin, joiksi katsotaan opinnot, joiden laajuus on vähintään 4,5 opintopistettä/opintokuukausi. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, opetusta tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Opintotukena voidaan myöntää opintorahaa sekä opintolainan valtiontakaus. Perustutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalla on lisäksi mahdollisuus hakea Kelan koulumatkatukea.

Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintotuen määrään vaikuttavat koko kalenterivuoden tulot. Opiskelijalla on henkilökohtainen vuosituloraja, joka perustuu tukikuukausien määrään. Tulojen valvonta tehdään jälkikäteen verotuksen valmistuttua.

Vuokralla asuva opiskelija voi hakea Kelan yleistä asumistukea. Oikeuteen saada yleistä asumistukea liittyy useita myöntämisehtoja. Yleinen asumistuki on verotonta tuloa.

Jos saat Kelasta opintorahaa tai Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea, voit saada opintolainan valtiontakauksen. Vaikka et saisi opintorahaa, voit saada lainatauksen seuraavissa tilanteissa:

  • Olet 18–19-vuotias, asut vanhempasi luona, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa etkä voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen vuoksi.
  • Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 61 000 e/v.

Opintotukea voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Opintotukea voi hakea myös lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet tai hakea Kelan toimistoista. Opintotukihakemuksen voi jättää oppilaitokseen tai Kelan toimistoon.

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahastosta voi hakea aikuiskoulutustukea opintoihin.

Päätoimisiin opintoihin voi hakea täysimääräistä aikuskoulutustukea. Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan opinnot joiden laajuus on vähintään 3 osaamispistettä kuukaudessa. Jollei opintojen laajuutta ole määritelty osaamispisteissä, opintoja tulee olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. 

Aikuiskoulutustuen edellytyksenä on, että opiskelijalla on koulutuksen aikana voimassa oleva työsuhde, josta hän on jäänyt palkattomalle opintovapaalle, jonka kesto on vähintään 2 kuukautta yhtäjaksoisesti. Lisäksi edellytetään, että opiskelija on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja että nykyinen työsuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden ennen koulutuksen alkamista. 

Soviteltua aikuiskoulustustukea voi hakea silloin, jos opiskelija työskentelee opintojen ohella tai opintovapaa kestää alle 2 kuukautta.

Päätoiminen yrittäjä voi hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea, jos hän joutuu vähintään 2 kuukautta kestävän koulutuksen vuoksi vähentämään yritystoimintaa tai keskeyttämään sen kokonaan.

Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukauden ajalta.

Lisätietoja aikuiskoulutustuen ehdoista ja tuen määrästä:  www.tyollisyysrahasto.fi.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömyysetuudella tuetaan päätoimisia opintoja, joiksi katsotaan opinnot joiden laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä/opintokuukausi.  Henkilö, joka on ennen koulutuksen alkamista täyttänyt 25 vuotta ja ollut työnhakijana TE-toimistossa, voi opiskella työttömyysetuudella, mikäli TE-toimisto on arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Opiskelun tukemisesta on neuvoteltava ennen koulutuksen alkua TE-toimistossa, missä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen maksamisesta päätetään.

Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella:

www.te-palvelut.fi >

www.kela.fi >

Muita tukimuotoja

Henkilö, joka jää vakituisesta työstään vuorotteluvapaalle ja opiskelee, voi saada vuorottelukorvausta.

Lue lisää vuorottelukorvauksesta:

www. kela.fi >

www.te-palvelut.fi >

Kela ja vakuutusyhtiöt myöntävät ammatillisena kuntoutuksena kuntoutusrahaa henkilölle, jonka on todettu olevan koulutuksen tarpeessa. Asiasta on sovittava kyseisten tahojen kanssa ennen koulutukseen hakeutumista.

Lue lisää kuntousrahasta www.kela.fi.

Työvoimakoulutuksen tuet

Työvoimakoulutuksen tukimuodoista saa parhaiten tietoa TE-toimistoista ja Kelan toimistoista tai netistä:

www.te-palvelut.fi >

www.kela.fi >

Lisätietoja

Kaikki opintojen rahoitukseen liittyvät tukimuodot löytyvät yhteenvetona opintopolku.fi-palvelussa.

Careeriassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen rahoituskysymyksissä antavat kuraattorit.