Asiakkaan tarpeeseen suunniteltu turvallisuuskoulutus täydentää HUSin ja Careerian pitkää ja laajaa koulutusyhteistyötä

10.1.2023

Kolme seinään kiinnitettyä valvontakameraa.

HUS Runkopalvelut (entinen HUS Asvia) ja Careeria ovat tehneet jo pitkään koulutusyhteistyötä mm. laitoshuollon, ruokapalvelujen ja osastosihteerien tutkintokoulutuksessa sekä räätälöityjen, ei-tutkintoon johtavien koulutusten parissa. Syksyllä 2022 aloitettiin uutena koulutuksena edellä mainittujen ammattiryhmien tarpeisiin räätälöity turvallisuuskoulutus, joka on saanut erinomaista palautetta. Haastattelimme yhteistyöstä työsuojelupäällikkö Pia Keijosta sekä erikoissuunnittelija Eija Pelamoa. Saimme myös kuulla kokemuksia uuteen turvallisuuskoulutukseen osallistuneelta Runkopalvelujen osastonsihteeriltä Katja Stenbergiltä ja kokemuksia koulutuksen vaikutuksista palveluesihenkilö Emmi Kurikalta.

Oppilaitosyhteistyö on tärkeä tapa varmistaa tarvittava osaaminen ja oikeanlainen pedagogiikka

Yliopistosairaalalle on tärkeää, että osaaminen on ajantasaista ja henkilöstöllä on taidot tulevaisuuteen. HUSin näkökulmasta teoreettinen asiantuntijaosaaminen ja oikeanlainen pedagogiikka, joka huomioi kaikki erilaiset oppijat, on oppilaitosyhteistyön tärkeimpiä elementtejä ja osaamisen laadun varmistajia.
– Meillä on Careerian kanssa kumppanuussopimus. Tapaamme säännöllisesti ja käymme läpi puolin ja toisin, miten asiat ovat edenneet. Voimme lähteä palavereista aina hyvillä mielin. Careeria seuraa toimintaamme ja tuntee hyvin HUSin toimintaympäristön ja ydintehtävän. Meillä on Careerian asiakkuus- ja kumppanuuspäällikön Marko Sinkkosen ja hänen kollegoidensa kanssa välitön ja keskusteleva yhteistyö, summaa yhteistyötä HUSin erikoissuunnittelija Eija Pelamo.
– Careeria panostaa tosiaan hyvin asiakaslähtöisyyteen. Saamme räätälöityä teoreettista osaamista kohdennettuihin tarpeisiimme. Palvelu ja tuki asiakkaillemme on lisäksi hyvin yksilöllistä. Olen työsuojelupäällikkönä myös vastuualueeni työkykyvastaava ja koordinoin työkykyprosesseja. Haemme välillä koulutuksen kautta henkilöille ihan uusia työtehtäviä. Tässä yksi merkittävä työkalu on oppisopimuskoulutukset, joiden aloittamisen Careeria on tehnyt asiakkaalle todella helpoksi, työsuojelupäällikkö Pia Keijonen täydentää yhteistyöstä Careerian kanssa.
– Juuri näin. Oppisopimus toimii ja tukee työyksiköiden konkreettisia osaamisen kehittämisen tarpeita yksilötasolla erinomaisesti ja tämän vuoksi oppisopimusta on runsaasti käytetty osaamisen tueksi ja varmistamaan laadullista palvelua. Opiskelijat ja työpaikkaohjaajat saavat erinomaista ohjausta ja tukea, opettajat käyvät opiskelijoiden luona ja yhteydenpito on sujuvaa, Eija Pelamo lisää vielä.

Uusi turvallisuuskoulutusyhteistyö nousi Runkopalvelujen tarpeista

Careeria valikoitui syksyllä 2022 käynnistyneen turvallisuuskoulutuksen toteuttajaksi kilpailutuksen kautta. Uusi koulutus rakentui toiminnallisista tarpeista, jotka määrittelivät myös sisältötoiveet. Yhden päivän koulutus pitää sisällään sekä lainsäädäntöä, käytäntöä että yhdessä pohtimista.
– Halusimme lisätä ennakoivaa ja toiminnallista osaamista uhkaavien tilanteiden varalle. Koulutus poikkeaa yleisestä turvallisuuskoulutuksestamme siinä, että se on syvemmälle menevää ja suunnattu nimenomaan niille Runkopalvelujen ammattiryhmille, joilla on kohonnut todennäköisyys kohdata uhkaavia tilanteita, Pia Keijonen kertoo koulutuksen tavoitteista.

Tavoitteena on tarjota syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana turvallisuuskoulutus niille n. 800 työntekijälle, joille ennakoiva osaaminen uhkaavien tilanteiden varalle on erityisesti tarpeen, esimerkiksi psykiatrisissa hoitoyksiköissä, päivystyksissä, ilmoittautumispisteissä ja seniorikeskuksissa työskentelevät henkilöt. Syksyn aikana turvallisuuskoulutuksen oli käynyt läpi jo reilut 250 henkeä.
– Turvallisuuskoulutuksen osallistujat ovat hyvin heterogeeninen joukko mm. kieli- ja koulutustaustaltaan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että koulutus vastaa tarpeita ja on onnistuttu siinä, mitä asiat tarkoittavat itse kunkin työssä. Osallistujat vievät saamansa tiedot ja taidot omaan toimintaansa ja opit menevät työyhteisössä jakoon myös muille, Pia Keijonen kuvaa koulutuksen antia.

Onnistunut kokonaisuus kouluttaja Arttu Valleniuksen monipuolisella taustalla

Uudesta turvallisuuskoulutuksesta saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Palautteiden keskiarvo asteikolla 1–5 on ollut peräti 4,7. Koulutusten vetäjä, Careerian Arttu Vallenius on taustaltaan sekä psykiatrinen sairaanhoitaja että poliisi. Lisäksi hän on työskennellyt kyberturvallisuuden parissa. Hän käyttää paljon esimerkkejä sekä omasta elämästään että onnistuneesti ratkaistuista oikeista tilanteista. Koulutuspäivän aikana myös keskustellaan paljon osallistujien kokemista uhkaavista tilanteista ja haetaan niihin oikeat ratkaisut yhdessä.
– Kouluttaja on onnistunut työssään hyvin. Saamani palautteen mukaan hän laittaa peliin oman osaamisensa ja pitää huolen myös siitä, että kaikki pysyvät mukana tahdissa ja opetus on selkeää. Myös työsuojeluvaltuutettujamme on osallistunut koulutukseen ja he antoivat siitä erinomaista palautetta, Pia Keijonen kiittelee.

Nainen takaapäin kuvattuna istumassa näyttöruudun äärellä.

Koulutus tuo työntekijöille turvallisuuden tunteen ja antaa eväitä tositilanteissa toimimiseen

Psykiatrian poliklinikalla työskentelevä turvallisuuskoulutukseen osallistunut osastonsihteeri Katja Stenberg piti koulutuspäivää mielenkiintoisena ja käytännönläheisenä.
– Päivä laittoi miettimään asioiden ennakoimista omassa työssä ja sitä, miten jo omalla käyttäytymisellä ja rauhallisena pysymisellä pystyy vaikuttamaan mahdolliseen uhkaavaan tilanteeseen ja toimimaan oikein. Kouluttaja oli selkeäsanainen ja kuvaili myös hyvin erilaisia ihmistyyppejä ja kertoi kuinka ilmeistä, eleistä, käytöksestä ja sen muuttumisesta voi jo ennakoida uhkaavan tilanteen. Myös lakipykälien läpikäynti ja pienryhmäkeskustelut sekä niissä käsiteltyjen koettujen uhkatilanteiden purku oli hyödyllistä, Katja Stenberg summaa.
– Minulle jäi mieleen, kuinka kouluttaja painotti työkenkien ja ylipäätään vaatetuksen merkitystä uhkatilanteissa selviytymiseen. Työvaatetuksen tulee olla sellainen, että tarvittaessa pääsee liikkumaan ripeästi ja turvallisesti. Myös se, että kouluttaja rohkaisi tarvittaessa madaltamaan hälytysnappulan painamisen kynnystä, oli tervetullut viesti. Usein hälytysnapin painaminen koetaan häpeälliseksi ja pelätään väärää hälytystä. Oma kynnykseni ainakin madaltui, Katja Stenberg kertoo.
– Päivästä jäi hyvä fiilis. Ja jokainen sai ihan varmasti jotain sellaista oppia, että osaa omassa työssään heti toimia mahdollisen uhkatilanteen tullessa eteen, Katja Stenberg kiittää lopuksi.

Palveluesihenkilö Emmi Kurikka näkee yhtenä koulutuksen tärkeänä antina työntekijöille koulutuksen kautta tulevan turvallisuuden tunteen, kun saa varmuutta ja konkreettisia työkaluja mahdollisia uhkatilanteita varten.
– On hienoa, että työnantaja suhtautuu työntekijöidensä turvallisuuteen vakavasti ja mahdollisti tämän ennakoivan koulutuksen. Nyt koulutuksen kohderyhmänä ovat mahdollisia uhkatilanteita työssään kohtaavat työntekijät, jotka ovatkin aktiivisesti ilmoittautuneet mukaan. Toivon, että mahdollisimman moni käy koulutuksen. Mitä suurempi joukko on saanut opin, sitä suuremmat ovat valmiudet toimia mahdollisessa uhkatilanteessa. Ja asioita on hyvä kerrata säännöllisesti, Emmi Kurikka pohtii.
– Kokemusten jakaminen ryhmissä on hyvin hedelmällistä. Oppi välittyy tätä kautta sisäisesti myös eri toimipisteiden välillä. Myös kouluttajan omakohtaiset esimerkit ovat hyvin opettavaisia ja jäävät hyvin mieleen, toteaa Emmi Kurikka lopuksi kiittäen koulutuksesta.