Tulevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat harjoittelevat työelämää varten yhdessä

13.4.2023

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia simulaatioharjoitustilanteessa potilasnuken äärellä elvytystilanteessa.

Careerian lähihoitajaopiskelijat ja Laurean sairaanhoitajaopiskelijat osallistuivat yhdessä hoitoelvytyskoulutukseen Careerian simulaatio-oppimisympäristössä maaliskuussa. Yhteisillä opinnoilla tulevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat saavat arvokasta oppia tulevaa työelämässä tapahtuvaa yhdessä työskentelyä varten. Simulaatio-oppimisen tavoitteena on luoda autenttinen tilanne, jossa opiskelijat voivat turvallisesti opiskella hoitotyötä ja siirtää osaamistaan aitoon työelämään. Myös yhteistyötä ohjaavat opettajat voivat jakaa keskenään osaamista ja hyviä käytänteitä.

Opiskelua yhdessä tulevaa työelämää varten

Lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteinen harjoitus alkoi Laurean opintotarjonnassa olevalla verkkokoulutuksella ja yhteisellä Laureassa pidetyllä teoriapäivällä, jonka jälkeen toteutettiin yhteinen hoitoelvytyssimulaatio Careerian simulaatiokeskuksessa. Hoitoelvytys on hyvä aloitus moniammatilliselle yhteistyölle, sillä tällaiset tilanteet toteutuvat käytännössä yleensä aina moniammatillisina ryhminä, ja usein työparina elvytystilanteissa on juuri sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Moniammatillista yhteistyötä Careerian ja Laurean kesken on tarkoitus kehittää eteenpäin myös muiden opintoteemojen ympärillä. Yhdessä harjoitteleminen jo opiskeluaikana on työelämää silmällä pitäen tärkeää. Lähihoitajat ja sairaanhoitajat työskentelevät työelämässäkin tiiviissä yhteistyössä. Silloin on suuri etu, että yhteistyötä on pystytty harjoittelemaan jo opiskeluaikana. Yhteistyön myötä päästään jakamaan myös hyviä käytänteitä opetushenkilöstön kesken.

Simulaatioharjoittelussa jäljitellään tosielämän tilanteita

Simulaatiossa pyritään luomaan aitoa hoitoa muistuttava tilanne tosielämää jäljitellen ja kenenkään turvallisuutta vaarantamatta. Simulaation etuna on, että se voi auttaa opiskelijaa mm. päätöksenteossa, ryhmätyöskentelyssä, vuorovaikutuksessa sekä oman osaamisen arvioinnissa. Opiskelijat oppivat simulaatiosta ja toinen toisiltaan arvioimalla suorituksia yhdessä mm. simulaatiotilanteen defibrillaattorin käytön, peruspaineluelvytyksen, ventilaation ja lääkehoidon sekä kirjauksen ja kommunikaation osalta.

– Oppimisen mielekkyys näkyy toiminnassa erityisesti simulaatiopäivinä. Opiskelijat ovat aktiivisia ja löytävät parhaat ratkaisut itse ryhmässä kokeilemalla ja keskustelemalla. Simulaatiopäivissä opiskelijoista on aistittavista innokkuus hoitotyötä kohden, summaavat yhteistyötä Careerian sosiaali- ja terveysalan opettajat Anu Lassila ja Ann-Mari Pohjola.

– Yhteinen teorialuento, joka pidettiin Porvoon Laureassa toimi johdantona tämän opintojakson yhteisiin simulaatioihin. Simulaatiotilanteessa opiskelijat pääsivät pienryhmissä soveltamaan teoriaa käytännössä. Jälkipuinnissa oli tarkoitus herättää opiskelijoissa reflektoivaa ajattelua sekä käydä systemaattisesti keskustellen läpi oppimisen kannalta olevat, tämän simulaation keskeiset tavoitteet. Tarkoitus on, että opiskelijat oppivat simulaatiopäivissä koko ryhmän toiminnan, ajattelun ja yhteisen keskustelun kautta. Hoitoelvytys aiheena soveltuu mielestäni hyvin simulaatioon ja yhteiseksi opintojaksoksi, koska aihe sisältyy sekä sairaanhoitaja- että lähihoitajaopiskelijoiden opintoihin, toteaa Laurean lehtori Anu Sinisalo.

Yhteistyö on tärkeää

On tärkeää tulevaa työelämässä toimimista varten, että opiskelijat saavat onnistumisen kokemuksia ja pääsevät soveltamaan oppimaansa teoriaa käytäntöön. Tähän simulaatio tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön oppimisen näkökulmasta. Simulaation ohjauksesta vastaavat Careerian opettajat Ann-Mari Pohjola ja Anu Lassila sekä Laurean lehtori Anu Sinisalo.

Kuva: Ilpo Vuorivirta, Laurea