Työnantaja, tervetuloa Porvoon alueen työnantajien, työllisyystoimijoiden ja oppilaitosten yhteiseen työpajaan elokuussa!

6.6.2022

Hymyilevä nainen kiinnittää post-it -lappua ikkunaan.

Alueen yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeiden kartoitus nosti kohtaanto-ongelman teemoja esiin

Hyvä Porvoon alueella toimiva työnantaja,
haluatko lähteä ideoimaan ratkaisuja alueen kohtaanto-ongelmaan yhdessä alueen työnantajien, työllisyystoimijoiden ja oppilaitosten kanssa? Mitä voimme tehdä, jotta työnantajat ja työnhakijat kohtaisivat ja voisimme vastata paremmin yritysten osaamistarpeisiin? Elokuussa toteutettavaan työpajaan mahtuu vielä mukaan!

Ihmisiä pitämässä kokousta neuvottelupöydän äärellä. Kaksi henkilöä seisoo.

Miksi työpaja?

Porvoon Jatkuvan oppimisen hanke kartoitti syksyllä alueen yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeita Webropol-kyselyllä ja puhelinhaastattelulla. Näissä ei korostunut vain alueen työnantajien suuri huoli työvoiman saatavuudessa vaan erityisesti myös suuri motivaatio olla itse mukana tarvittavissa muutoksissa ja uusissa toimissa, mitä tilanne väistämättä vaatii. Niin kuin eräs yrittäjä sanoi: ”Nyt on tilanne, mikä ei voi jatkua, ja jotakin on pakko tehdä”.

Työpajan toteutus?

Työpajan tavoitteena on tuoda yhteen alueen työnantajia, työllisyystoimijoita ja oppilaitoksia. Yhteiskehittäminen toteutetaan palvelumuotoilun keinoin kahtena eri sisältöisenä työpajana. Fasilitoijana toimii liiketoiminta- ja palvelumuotoilija Kreapalilta. Työskentelyn tavoitteena on kehittää konkreettisia suunnitelmia ja toimia työvoimapulan ratkaisemiseksi. Valitsemme muutamia pilotteja, joita lähdemme kokeilemaan yhdessä työnantajien ja eri toimijoiden kanssa.

Ensimmäinen työpaja järjestetään keskiviikkona 24.8 klo 13–16

Työpajan ohjelma:
• Mitä tavoitellaan?
• Missä ollaan nyt: mikä toimii, mikä ei toimi ja miksi?
• Ideointi kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi
• Ideoiden esittelyt

Toinen työpaja järjestetään keskiviikkona 31.8.2022 klo 13–16

Työpajan ohjelma:
• Ideoiden esittely
• Kahden idean valinta jatkokehitykseen
• Pilottien jatkokehitys

Miten mukaan?

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, niin ota yhteyttä:
Veera Lahti
veera.lahti@careeria.fi
040 687 8232

Taustaa

Syksyn kyselyssä vastaajayritysten koko vaihteli yksinyrittäjistä henkilöstömäärältään keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Toimialoja oli edustettuna aina kaupan puolelta rakennus-, ravintola-, hoito- ja teollisuuden aloihin. Rekrytointitarpeet koskettivat joissain määrin lähes kaikkia toimialoja ja tehtävänimikkeitä. Yli puolella yrityksistä oli parhaillaan työvoimatarpeita ja tiedossa olevia tulevia työvoimatarpeita lähes saman verran. Yli 80 % yrityksistä koki, että työvoiman löytämisessä on ollut haasteita. Hakijoiden vähäisen määrän lisäksi soveltumaton ja riittämättömän koulutus ja puutteellinen kielitaito ovat aiheuttaneet haasteita. Erityismainintoina esiin nousi mm. yleinen soveltumattomuus tietynlaiseen työtehtävään, alan huono palkkataso sekä vääränlainen asenne työtä kohtaan. Yli 60 % vastaajista koki uuden työntekijän rekrytoimisessa kannustimeksi erityisesti työharjoittelun tai työkokeilun kautta tulevan mahdollisuuden tutustua uuteen työntekijään. Koulutuksen eri keinoista erityisesti oppisopimuskoulutuksen ja räätälöidyn yritysten tarpeista lähtevän koulutuksen lisäämisen katsottiin turvaavan osaavan työvoiman saamisen tulevaisuudessa.

Yrityksistä noin puolet toivoi yhteydenottoa ja lisätietoa erityisesti oppilaitosyhteistyöstä, rekrytointitilaisuuksista sekä mahdollisuuksista pilotoida uudenlaisia toimintamalleja alueen kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Nämä työnantajat haastateltiin puhelimitse ja keskustelu rakentui selkeästi kolmen pääteeman ympärille; rekrytoinnin haasteet, kohtaannon erilaiset näkökulmat sekä yritysyhteistyön mahdollisuudet. Näiden työnantajilta esiin nousseiden kysymysten innoittamana lähdimme kutsumaan koolle työpajaa:

Miten kaupunki ja työllisyystoimijat voisivat tukea työnantajaa rekrytoinneissa? Miten tieto alueen palveluista ja toimijoista tavoittaisi yritykset paremmin? Miten ihmiset ohjautuisivat mielekkäille ja oikeille aloille? Miten innostaa nuoria? Miten edistää eri alojen houkuttelevuutta? Miten huomioimme heikommin työllistyvien henkilöiden potentiaalia? Miten yritykset ja eri toimialat voisivat paremmin verkostoitua keskenään? Miten uudistaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa? Mikä on henkilön polku työntekijäksi? Miten voimme hyödyntää erilaisia harjoittelukäytäntöjä ja tukea yrittäjää oppisopimuksessa? Tarvitaanko uusia kielituen malleja?