Yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettaja ohjaajana ja asiantuntijana

26.10.2022

Hymyilevä nainen huntu päällä.

Meidän nk. työelämäopettajien työtehtäviin kuuluvat yhteiskunnallisten ja työelämään liittyvien opetussisältöjen opetuksen lisäksi opiskelijoiden opinto-ohjaus, urasuunnittelu, ammatinvalinnanohjaus ja työelämäjaksojen ohjaus sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Ohjausta tehdään sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti, joista molemmat ovat tärkeitä tilanteita opiskelijoille, koska heidän suunnitelmansa yleensä kehittyvät ja muokkaantuvat juuri näiden erilaisten tilanteissa tapahtuvien keskustelujen seurauksena.

Vuosikymmeniä sitten opinto-ohjaajia kutsuttiin yleispäteviksi asiantuntijoiksi, joilla oli jokin erityistieto tai -taito sekä viisautta ja kykyä nähdä kulloiseenkin ohjaustilanteeseen juuri oikea ratkaisu tai diagnoosi. Nykyään taas asiantuntijana toimii paremminkin ohjauksessa oleva, joka on oman tilanteensa ja omien ratkaisujensa paras tietäjä ja toimeenpanija. Ohjaaja on ennemminkin käynnissä olevan ohjausprosessin asiantuntija.

Erityyppistä työelämässä esiintyvää asiantuntijuutta on tutkittu paljon ja sen määrittely on muuttunut aikojen saatossa. Nykyään nähdään, että asiantuntijuus on enemmänkin jaettua yhteistä tiedon luomista ja jakamista, ja siihen liittyy myös keskeisesti oppiminen. Asiantuntijan työssä oppiminen tapahtuu työskentelyn ja yhteistyön kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja jakamalla kokemuksia ja pohdintoja.

Työelämäopettajana ja uraohjaajana minusta on ollut mielenkiintoista kuulla ihmisten erilaisia tarinoita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Jokaisesta kuulemastani tarinasta olen oppinut jotain uutta. Ohjaustilanteessa myös usein huomaan, että parhaat ratkaisut kulloiseenkin ongelmaan löytyvät usein ihmisiltä itseltään. Jos ei ihan heti, niin yleensä kuitenkin kurssin loppuvaiheessa suunnitelmat jo hieman kirkastuvat. Kun ihminen tulee uuteen kotimaahan ja rakentaa uutta elämää, tilanne on aivan toinen kuin nuorella joka perusasteen jälkeen miettii ammatinvalintoja. Taustalla aikuisilla on paljon elettyä elämää ja usein, vaikkakaan ei aina, myös asiantuntijuutta joltakin alalta ja tällä on myös merkitystä jatkosuunnitelmia ajatellen.

Uusimmissa kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan opiskelijan aktiivisuutta. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea opiskelijaa niin, että hän osaa tehdä koulutusta, työllistymistä ja urasuunnittelua koskevia valintoja ja ratkaisuja ja ymmärtää myös niiden vaikutuksen elämäänsä. Lisäksi ohjauksessa tulee korostua opiskelijan aiempien kokemusten, tietojen ja taitojen huomioiminen.

Opiskelijan pohjakoulutus ja työkokemus eivät vielä kerro siitä, millainen potentiaali ihmisellä on löytää tai edetä tavoitteissaan. Tästä syystä ohjauksessa huomion ei tulisi kiinnittyä vain yksittäiseen osa-alueeseen. Osalla opiskelijoistani ei ole minkäänlaista koulutustaustaa tai vain perusasteen koulutus. Osalla taas on korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Työkokemuksen ja pohjakoulutuksen lisäksi olisikin tärkeää perehtyä myös siihen, millaisia kompetensseja ohjattavalla on. Ne pitävät sisällään mm. erilaisia tietoja ja taitoja sekä asenteita. Ammatillisia kompetensseja esimerkiksi ovat konkreettiset työssä tarvittavat taidot ja ammatin edellyttämät tiedot. Henkilökohtaisempiin ominaisuuksiin liittyviä kompetensseja taas ovat esimerkiksi sosiaaliset kompetenssit kuten vuorovaikutustaidot ja oppimisvalmiudet.

Asiantuntijuus, vuorovaikutustaidot tai oppimisvalmiudet näkyvät ja konkretisoituvat esimerkiksi siinä, kuinka ihminen perustelee, reflektoi, analysoi tai kehittelee ja kokeilee ideoita yhdessä muiden kanssa tai yrittää ymmärtää toisia ihmisiä tai toisilta ihmisiltä kuulemiaan asioita. Parhaimmillaan opiskelija voi alkaa etsimään tai kokeilemaan uusia toimintatapoja, jolloin seurauksena tietoisuus omista taidoista lisääntyy ja mahdolliset ongelmatkaan eivät enää näyttäydy niin suurina. Erilaisten kompetenssien ja taitojen tunnistaminen, tiedostaminen ja kartoittaminen on tärkeä osa ohjattavan ja ohjaajan niin sanotussa yhteisen tiedon muodostumisessa, kun laaditaan opiskelijan jatkosuunnitelmia.

Olen havainnut hyvin yksikertaiset ja usein kuullut tosiseikat riippumatta siitä millainen tausta opiskelijalla kulloinkin on; aina ei pääse ihan heti siihen koulutukseen tai työpaikkaan mihin haluaa, uusia asioita voi aina oppia ja jopa yllättävissäkin tilanteissa sekä sen, että rohkeudesta ja aktiivisuudesta yleensä aina palkitaan.

Ulriikka Savela-Huovinen
Yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettaja
Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut, CareeriaPlus

Lähteet

• Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? Human resource development international, 8(1), 27-46.
• Kokoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (2022). Opetushallitus
• Onnismaa, J. (2011). Ohjaus-ja neuvontatyö: Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. 3. painos. Gaudeamus Helsinki University Press.