Työnantaja osana opintokokonaisuutta, K-Citymarket ja Careeria kehittävät yhdessä

27.1.2022

K-Citymarketin parkkipaikka ja sisäänkäynti.

K-Citymarket ja Careeria toteuttivat alkuvuodesta 2021 maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnatun suomen kielen opinnoista ja merkonomin osatutkinnosta koostuvan koulutus- ja työharjoitteluohjelman. Koulutukseen osallistuneet oppivat kieltä sekä liiketoimintaa ja saivat arvokasta työkokemusta kaupan alalta pääkaupunkiseudun K-Citymarketeissa. Yhteistyö ja yhdessä kehittäminen palvelevat sekä K-Citymarketia että Careeriaa. Onnistunut yhteistyöprojekti saakin jatkoa. 

Työelämäkumppanuus K-Citymarketin kanssa antaa Careerian asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkosen mukaan opiskelijoille hyvät oppimis- ja työllistymismahdollisuudet päivittäistavarakaupan tehtäviin. Myös K-Auton kanssa on hyödynnetty samaa hyväksi koettua työelämäkumppanimallia, vaikka kohderyhmä ja koulutustavoitteet olivatkin erilaisia. Malli sopii sekä teknisten-, että palvelualojen kanssa tehtävän yritysyhteistyön perustaksi, ja sen varaan voi myös rakentaa oppisopimus- tai muita ammatillisen koulutuksen tarjoamia polkuja, tarpeen mukaan.      

Kehittämismahdollisuuksia on olemassa laajasti. Haastattelimme K-Citymarket-ketjun HR Business partneria Kati Talastoa Careerian ja Keskon/K-Citymarketien yhteistyöstä.

Minkälaisia tavoitteita yhteistyölle on asetettu Keskon ja K-Citymarketien näkökulmasta?

– Toivomme saavamme ammattitaitoisia ja motivoituneita henkilöitä kaupan alalle. Tavoittelemme ihmisiä, jotka näkevät kaupan alan urapolkuna kehittyä eteenpäin aina esihenkilöksi asti. Toivomme harjoittelijoita, joille syttyy kipinä alan töihin ja opintoihin. Tätä kautta saamme yritykseen sitoutunutta henkilökuntaa.
– Yhteistyön jatkuvuus Careerian kanssa on keskeisessä asemassa. On myös tärkeää, että opettajien kanssa pidetään säännöllisesti yhteyttä. On hienoa, että olemme saaneet esitellä meidän maailmaamme ja työtämme myös opettajille. Vastaavasti on tärkeää, että myös työnantajalla on käsitys siitä, mitä teoriaopinnoissa käydään läpi. Tällä varmistetaan käytännön työn ymmärtäminen puolin ja toisin ja opiskelijoille oikeat opit työelämään, kun pystytään yhdessä kehittämään asioita.
– Kun yhteistyötä päästään tekemään monella saralla ja kohtaamme ei paikoissa, herätämme toivon mukaan kiinnostuksen kaupan alan uraa kohtaan.
– Vastuullisuuden näkökulmasta toivomme, että voimme omalta osaltamme olla auttamassa ja torjumassa syrjäytymistä ja mielenterveyshaasteita erityisesti nuoressa ikäryhmässä, kun ihmiset saavat positiivisia työelämäkokemuksia ja voivat edetä opinnoissa. Tämä on tärkeää minulle itselleni, mutta meille myös työnantajana ja yrityksenä. Nuorten työelämän ensimmäiset kokemukset vaikuttavat tutkitusti merkittävästi joko positiivisesti tai negatiivisesti ylipäätään työelämään asennoitumiseen, mutta myös alaan.

Minkälaista yhteistyö Careerian kanssa käytännössä on?

– Toteutettuun maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kolutukseen peilattuna yhteistyö on ollut äärettömän ketterää ja nopeaa etenemistä sellaisen haasteen ympärillä, jonka me olemme tuoneet esiin. Kehitimme yhdessä Careerian kanssa mallin, jossa kaikki on huomioitu ratkaisukeskeisesti: kaupallinen osaaminen, kielitaito, työnantajan ja opiskelijan tarpeet. Careeria suhtautuu myönteisesti siihen, että olemme työnantajana mukana infoissa ja projekteissa. Työnantajan edustajat otetaan positiivisesti vastaan osaksi opintokokonaisuutta. Opiskelu on aidosti työelämälähtöistä.
– Meille on yhteistyöstä vain hyötyä. Saamme käydä kertomassa erilaisista työtehtävistä, jotta opiskelijat tietävät, mitä mahdollisuuksia on olemassa. Kun opiskelija sitten on jo ollut harjoittelussa, niin taidot ovat karttuneet ja hän osaa jo tullessaan vaikka kesätöihin ja tietää, mitä odotamme.
– Jatkossa voisimme myös tarjota eri aihepiireihin liittyviä luentoja käytännön työstä yrityksessämme. Voisimme tuoda teoriaan todellisia casejä. Meillä on myös parhaillaan työn alla materiaalia, jonka avulla voisimme käydä oppilaitoksessa kertomassa toiminnasta yrityksessämme eri aihealueilla.

Minkälaisia hyötyjä tällaisessa koulutusyhteistyössä saavutetaan?

– Maahanmuuttajataustaiset henkilöt saattavat usein pohtia, että mitä, jos kielitaito ei riitäkään. Tässä ohjelmassa kielitaidon kertyminen ei jää työnantajien varaan. Toki perehdyttämiseen menee enemmän aikaa, mutta hyvien työntekijöiden löytyminen palkitsee. Viiden kuukauden opinto-ohjelma, josta saa tutkintotodistuksen ja jossa työharjoittelu on kiinteä osa kokonaisuutta, on erittäin toimiva malli.
– Suosittelen muillekin työnantajille tällaista toimintatapaa. Koulutukseen hakeutuvien joukossa on äärettömän päteviä henkilöitä, joilla ainut haaste on kielitaito. He eivät näin ollen välttämättä kielitaidon vuoksi osaa tehdä riittävän hyvää työhakemusta. Nyt luodulla mallilla saamme heidätkin työelämään. Tämä on yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävä asia. Tavoitteenamme onkin levittää tätä mallia valtakunnallisesti.
– Voisin suositella tällaista toteuttamaamme oppilaitosyhteistyötä myös muille kaupan alan yrityksille ja muille organisaatioille. Yritykset tulevat opiskelijoille tutuiksi ja helposti lähestyttäviksi. On kaikkien etu, että opetus on käytännönläheistä ja muodostuu oikeista työtehtävistä. Lisäksi voidaan varmistaa, että valmistumisvaiheessa kielitaito on sellaista, jota työelämässä tarvitaan. Vuoropuhelun koulutuksen järjestäjien ja työelämän välillä tulee olla jatkuvaa.
– Jo toteutetussa koulutuksessa suomen kielen opetus Careeriassa ja harjoittelu K-Citymarketeissa on ollut erinomainen yhdistelmä. Olemme löytäneet yritykseen äärettömän hyviä tekijöitä. Nyt on alkamassa jo toinen yhteinen koulutus. Tämän yhteistyön tulokset ovat sekä Keskon ja K-Citymarketien että yhteiskunnan kannalta tärkeitä, kun saamme ihmisiä työllistettyä alalle.

Millaisena näet kaupan alan työllisyysnäkökulmasta?

Elintarvikemyymälän tuotehyllyjä.

– Kaupan ala on suurin työllistäjä Suomessa. Työpaikkoja ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan on kaupan alalla paljon. Ala tarjoaa muutakin kuin myymälätyötä. Kun ymmärtää kaupan alan lainalaisuudet, saa myös hyvät edellytykset edetä esihenkilötehtäviin. Osaajista alkaa olla pula, joten nyt on työnhakijan markkinat. Osa-aikaisuus on myös hyvä vaihtoehto tulla työmarkkinoille, ja monet opiskelijat haluavatkin nimenomaan tehdä osa-aikatyötä. Tämä antaa sitten joustavuutta muuhun elämään.
– Ala on mielenkiintoinen ja koko ajan kehittyvä; esimerkkeinä asiakasdatan hyödyntäminen, digitalisaatio, verkkokauppa, foodservice – ja muut uudet palvelukonseptit. Kaupan alalla osaaminen myös kasvaa koko ajan, kun ollaan mukana kehityksessä.
– Alalle pääsee helposti, ja työn ohella voi kouluttautua ja edetä. Oppisopimusopiskelukin on hyvä vaihtoehto. Tarjoamme halukkaille mahdollisuuden oppisopimukseen, jos töitä on 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelun etu on, että opitun voi viedä heti käytäntöön.

Mitä asioita tulisi huomioida osaamisessa alan tulevaisuuden näkymissä?

– Yksi tärkeimpiä työelämätaitoja on oman itsensä johtamisen taito: oma hyvinvointi ja oman osaamisen kehittämisestä huolehtiminen. On tärkeää jo varhaisessa vaiheessa ymmärtää, mistä kaikesta hyvinvointi koostuu ja ylläpitää tätä kokonaisuutta.
– Tulevaisuudessa korostuu myös tekoälyn analysoima data. Numeroita täytyy ymmärtää niin, että osaa tulkita dataa. Tätä vaaditaan esimerkiksi tavaratalojen esihenkilön työssä. Raportit pitää ymmärtää ja niitä pitää osata analysoida. Robotit kyllä tuottavat dataa, mutta ihmisen pitää osata tehdä siitä johtopäätöksiä.
– Lopuksi korostaisin vielä perinteisiä ihmissuhdetaitoja. Johtaminenkin on muuttunut. Tarvitaan kykyä valmentavaan johtamiseen, verkostoitumiseen, kykyä kohdata ihmisiä ja selvittää ristiriitatilanteita. Myös asiakaspalvelutaidot lähtevät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista.

Lue myös: Kieliopinnoilla ja merkonomin osatutkinnolla kaupan alan osaajaksi